гл. ас. д-р Ана Иванова Маринова


Телефон: 032/ 261 265
Мейл: marinova_ana@abv.bg
Кабинет: 254, Ректорат, ет. 2
Приемно време: Първа седмица във вторник от 10:30 до 12:30 ч. Втора седмица в четвъртък от 12:00 до 14:00 ч.

Област на научната квалификация

Теория на литературата

Образование

2015 – Образователна и научна степен „доктор" в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 Филология, докторска програма Теория и история на литературата (Теория на литературата).

 

2001  – Магистър по Славянска филология в Пловдивски университет „П. Хилендарски", гр. Пловдив

 

Професионална кариера

От 2016 – главен асистент в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", Филологически факултет, катедра „Българска литература и теория на литературата"

 

2013 – 2016 асистент в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", Филологически факултет, катедра „Българска литература и теория на литературата"

 

2005 – 2010 старши асистент в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" – Филиал Смолян, катедра „Български език и литература"

 

2002 – 2005 асистент в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" – Филиал Смолян, катедра „Български език и литература" (след спечелен конкурс за асистент по Българска литература след Освобождението)

 

2008 – 2009 - хоноруван лектор по Българска литература след Освобождението в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" – Филиал Смолян

2004 – 2005 - хоноруван асистент по Българска литература след Първата световна война в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски"

 

 

Членства

Говорими езици

Сръбски и хърватски език

Четене, писане, разговор – много добро

Руски език

Четене, писане, разговор – много добро

Английски език

Четене, писане, разговор – добро 

Публикации

             1.     Даргънова 2001: Даргънова, А. За бездните на празното пространство у Георги Марков. – В: Литературен вестник, № 40, 2001, 10.

             2.     Даргънова 2002: Даргънова, А. Подстъпи към анализа и преподаването на творчеството на Георги Марков. – В: Сборник от Научна конференция "Науката, методиката и училището - конфликтни точки, срещи и разминавания", Смолян, 2002, 177–180.

             3.     Даргънова 2003: Даргънова, А. Модерният       наратив и (не)мъжките пространства в романа "Мъже" на Георги Марков. – В: Български език и литература, № 1, 2003, 67–74.

             4.     Маринова 2004: Маринова, А. Новелата и романът "Жените на Варшава", или за двата авторски (пре)прочита на един текст на Георги Марков. – В: Сборник от Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията", Т. 1, Бургас, 2004, 299–305.

             5.     Маринова 2005: Маринова, А. Новелата "Празното пространство" - "ключ" към белетристиката на Георги Марков. – В: Годишник на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" – Филиал Смолян, 2005, Т. 3,  70–80.

             6.     Маринова 2006: Маринова, А. Първите белетристични сборници на Георги Марков - между идеологическите схеми и художествения модел. – В: National Scientific Conference with International Participation under the heading "20 years union of scientists in Bulgaria - branch Smolyan", October 20-21, 2006, Smolyan, Bulgaria. Scientific papers (special jubilee edition), 313–320.

             7.     Маринова 2011: Маринова, А. За теоретичната същност и художествените основания на понятията анимализъм и анималистика. – В: Сборник Юбилейни Паисиеви четения. Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски", ФИЛОЛОГИЯ, 2011, Т. 49 (кн. 1, сб. Б), 108–122.

             8.     Маринова 2012: Маринова, А. Философската антропология – препъникамък за анималистичната проза? – В: Сборник от Международна юбилейна научна конференция „250 години „История славянобългарска". Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски", ФИЛОЛОГИЯ, 2012, Т. 50 (кн. 1, сб. Г), 82–103.

             9.     Маринова 2013: Маринова, А. Смъртта в анималистиката на Емилиян Станев – един поглед. – В: Сборник Паисиеви четения. Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски", ФИЛОЛОГИЯ, 2013, Т. 51 (кн. 1, сб. В), 292–303.

         10.     Маринова 2014: Маринова, А. Поглед към анималистиката откъм нейните „хибридно-естетически" основания. В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 3-4 юли 2014 г. Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки", Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски", Велико Търново, 2014, 180–189.

         11.     Маринова 2014: Маринова, А. Още веднъж за анималистичната проза на Емилиян Станев. В: Светлият път на словото. Сборник с доклади от Шестнадесетата национална конференция за студенти и докторанти, Пловдив, 2014 г., Пловдив, 2015, 164–171.

         12.     Маринова 2015: Маринова, А. Анималистичната проза в теоретичната парадигма на „Автор и герой в естетическата дейност"(Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор"). 

 

Дейности

Опит в организацията на научни форуми. 

Дипломанти и Докторанти

Други