доц. д-р Димитър Тодоров Кръстев


Телефон: 032/ 261 265
Мейл: dimitarkrystev@abv.bg
Кабинет: 254, Ректорат, ет. 2
Приемно време: Понеделник от 10:30 до 11:30 ч.

Област на научната квалификация

хуманитарни науки, теория и история на литературата, поетика, реторика, сравнителна естетика и интермедиалност

Образование

2001 – Образователна и научна степен „доктор"

1993 – Магистър по Българска филология, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий"

 

Професионална кариера

От 2016 – доцент в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", Филологически факултет, катедра „Българска литература и теория на литературата"

февруари 2004 – май 2016 – главен асистент в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски"

февруари 2008 – юни 2009 – лектор по български език, литература и култура, Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), Санкт-Петербург, Русия

октомври 2002 – февруари 2004 – старши асистент в ПУ „Паисий Хилендарски"

октомври 2001 – февруари 2002 – асистент в ПУ „Паисий Хилендарски"

октомври 2000 – октомври 2001 – асистент в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски

октомври 1998 – октомври 2000 – учител по български език и литература в Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий", Велико Търново

Членства

Говорими езици

Публикации

Избрани студии и статии:

Фолклорът срещу Библията или за един сюжет на българската литературна историография – В: Библия. Фолклор. Литература. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1996.

Литературноисторическите проекти на Божан Ангелов – В: Алманах за литература и изкуство "Света гора", Велико Търново, 1997.

Литературният историк пред ямата на парадоксите – В: сп. Литературата, Издание на Университетското Вазово общество, София, 1998, кн.8.

Димитър Маринов и българската литературна историография – В: Живата старина. Юбилеен сборник по случай 150 години от рождението на Димитър Маринов. Русе, 1999

Читателят на Яворов – ироник или метафизик – В: Славата на поета. 120 години от рождението на Яворов. Нови изследвания. Велико Търново.1999.

Литературознанието и "разделението на езиците" – Във: Филологически сборник. В памет на проф. д-р Георги Димов. Велико Търново: УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2000.

Междутекстовост и рецепция на лирическия цикъл – В: Лингвистика на литературния текст и теория на литератуата. Велико Търново: УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2000.

Време и музика в повествователния изказ на Васил Попов – В: Писателят "Това красиво човечество". Васил Попов. Изследвания. Материали. Спомени. Велико Търново: Фабер, 2001.

Словото и резонансите на мълчанието – В: Следите на свещената книга в българската литература. Велико Търново: Фабер, 2001.

Несретата на безпокойния – В: Дом и път (Домът, пътуването и завръщането в литературата). Велико Търново: Естрея, 2001.

Литература, исторически разказ, метадискурсивност – В: Арнаудов сборник. Т. 1. По случай 120 годишнината на проф. М. Арнаудов. Русе, 2001.

Езикът на художествената литература и „граматиката на поезията" – В: Трудове на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий", Филологически факултет, 31, 2, 2001.

Литературната история – самоосъзнаване и необходимост на литературата – Във: Воля за облик. Юбилеен сборник в чест на проф. Симеон Янев. София, 2002.

"Царици на нощта" – реактивиране на смисъла. – В: П. К. Яворов. Съвременни интерпретации. Велико Търново: Слово, 2002.

Канон и/или агон. Литературноисторическите (ре)конструкции – В: Краят на модерността? Култура и критика. Част III. Варна: LiterNet, 2003.

Литературно-исторический проект Всеволода Дмитриевича Андреева и идея славянской общности (пленарный доклад) – В: V Славистические чтения памяти проффесора П. А. Дмитриева и проффесора Г. И. Сафронова. Материалы международной научной конференции 11-13 сентября 2003 г. Санкт-Петербург: Филологический факультет СПбГУ, 2004.

Коридорите на пръстена (Бележки към поетиката на дебютната книга на Гео Милев) – В: сп. Участ. Издание за литература, изкуство, общество, бр. 1, 2005.

Между възхвалата на думите и магнетизма на цезурите. Христо Фотев – В: Литература на отминалото половин столетие. Велико Търново: Слово, 2007.

Мамещият чар на Мнемозина. Контексти и основания на съвременните изследвания върху паметта – В: Страница. Тримесечно литературно списание, 2013, бр. 2.

Разказите на паметта срещу наратива на Историята – В: Сборник за Анчо Калоянов. В чест на 70-годишнината на писателя и учения. Съст. Иван Станков, Димитър Михайлов. Велико Търново: Фабер, 2014.

 

 

 

 

Дейности

Дипломанти и Докторанти

Други