доц. д-р Соня Райчева Спилкова


Телефон: 032/ 261 426
Мейл: shony_rai@abv.bg
Кабинет: Методика по литература, Учебен център, каб. № 10
Приемно време: Понеделник от 13:00 до 15:00 ч.

Област на научната квалификация

Лекционен курс по методика на обучението по литература; текуща педагогическа практика; хоспитиране; преддипломна педагогическа практика; факултатив по избираема дисциплина /реторика/

Образование

Професионална кариера

 

 

Членства

Говорими езици

Публикации

1.      „Образователният пример – приложен модел за мотивация на студенти – хуманитаристи"  В: Юбилейна международна научна конференция: 50 години ВТУ „Св. св. Кирил и Методий"-2013г

2.      1. „Специфики на литературното образование в български училища – САЩ – Чикаго, Бостън". В: Национална конференция с международно участие. Паисиеви четения-2014г.

3.      „Когато човек обича, обича въпреки всичко" – Методика на образованието по литература –„сцена" за творческа интелигентност". В: Юбилейна научна конференция, посветена на проф. дфн. Мария Герджикова, СУ „Кл. Охридски"

       2014г.

4.      „Ролята на изкуствата в литературното развитие на студентите – бъдещи учители"В: „Българският език и съвременното езиково обучение". Сборник в чест на 65 – годишнината на доц. д-р М. Петрова. Смолян.,с.133 – 142, 2015 г.

5.   „Обучението в култура – цел и приложни технологии в съвременното литературно образование". В: Приноси към теорията и практиката на езиковото образование. Сборник в памет на проф. К. Димчев.София., с.337 – 346, 2015г.

6.   „Методически аспекти относно тайната на зрелостта. Старите жени като образ в       литературното образование". В: Юбилеен сборник, посветен на 70 – годишнината на проф. П. Пенев. Пловдив. (под печат ), 2016 г.

7.    „Магическият реализъм в повестта „Зана" от К. Ангелова". В: Сборник „Магическият реализъм", изд. Институт по литература – БАН. София. (под печат ), 2016 г.

Рецензии

Рецензия на Учебно помагало: „Методика на литературното образование. Практикум". Автор: проф. дпн Маргарита Терзиева. Бургас

            Рецензия на Учебник по литература за 5 клас – нова програма, 2016 – 17 год.

Дейности

Участия в творчески ателиета, тренинги и в workshop по Творческо писане - София, Пловдив;

Дипломанти и Докторанти

Ръководител на учебни тренинг за социални умения, форуми, семинари към Отворено образование - 1993, 1994,1995, 1996, 1998 в Приморско, София, Пловдив, Ст. Загора; Участие в Национална лятна младежка психологическа школа - 2004, 2005 г. в София;

 

Ръководител на студентско мултикултурно творческо общество "Хормония" към ПУ "П.Хилендарски" 1998 - 2010 ; Организатор на младежки семинари и дискусионни клубове по реторически и социални умения, етика и морал - Смолян, Пловдив, Кърджали, Пазарджик. Ръководи свободен клуб  Реторика -2017.

Други