доц. д-р Фани Евгениева Бойкова


Телефон: 032/ 261 374
Мейл: metodika2011@abv.bg
Кабинет: Методика по български език, Учебен център, кaб. № 8
Приемно време: Четвъртък от 15:00 до 16:00 ч.

Област на научната квалификация

Методика на обучението по български език Проблеми на комуникативно ориентираното обучение по български език Информационно-комуникационните технологии в обучението по български език

Образование

ТРУДОВ СТАЖ

 

Дати (от-до)

Име и адрес на работодателя

Вид на дейността или сферата на работа

 

2016 г. – доцент, катедра БЛТЛ, ПУ „Паисий Хилендарски"

2008г. – гл.ас. МОБЕ , катедра БЛТЛ, ПУ „Паисий Хилендарски"

2006г. – 2008г. ст. ас. МОБЕ, катедра БЛТЛ, ПУ „Паисий Хилендарски"

2001г. – 2006г. ас. МОБЕ, катедра БЛТЛ, ПУ „Паисий Хилендарски"

1995г. –2001г. – хон. ас. МОБЕ,  ПУ „Паисий Хилендарски"

1982г. – 1982г. – библиотекар в НБ „Иван Вазов" Пловдив

Заемана длъжност

Основни дейности и отговорности

 

2016 – досега

доцент,  област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по български език)

2013 – досега

 ръководител на магистърски програми

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

 

Дати (от-до)

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

• Основни предмети/застъпени професионални умения

• Наименование на придобитата квалификация

 

 

2013 – доктор по педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по български език)

1991 - 1995г. –   Свободен факултет, ПУ „Паисий Хилендарски" –  сътрудник, репортер в средствата за масова информация

1989 - 1994г. –  Българска филология, Филологически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски" – специалист по български език и литература, учител по български език и литература

1984 - 1988г. –Държавен библиотекарски институт, София – библиотекар/библиограф

1978г. – 1982г. – гимназия с преподаване на руски език „Иван Вазов" гр. Пловдив

ТРУДОВ СТАЖ

 

Дати (от-до)

Име и адрес на работодателя

Вид на дейността или сферата на работа

 

2016 г. – доцент, катедра БЛТЛ, ПУ „Паисий Хилендарски"

2008г. – гл.ас. МОБЕ , катедра БЛТЛ, ПУ „Паисий Хилендарски"

2006г. – 2008г. ст. ас. МОБЕ, катедра БЛТЛ, ПУ „Паисий Хилендарски"

2001г. – 2006г. ас. МОБЕ, катедра БЛТЛ, ПУ „Паисий Хилендарски"

1995г. –2001г. – хон. ас. МОБЕ,  ПУ „Паисий Хилендарски"

1982г. – 1982г. – библиотекар в НБ „Иван Вазов" Пловдив

Заемана длъжност

Основни дейности и отговорности

 

2016 – досега

доцент,  област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по български език)

2013 – досега

 ръководител на магистърски програми

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

 

Дати (от-до)

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

• Основни предмети/застъпени професионални умения

• Наименование на придобитата квалификация

 

 

2013 – доктор по педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по български език)

1991 - 1995г. –   Свободен факултет, ПУ „Паисий Хилендарски" –  сътрудник, репортер в средствата за масова информация

1989 - 1994г. –  Българска филология, Филологически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски" – специалист по български език и литература, учител по български език и литература

1984 - 1988г. –Държавен библиотекарски институт, София – библиотекар/библиограф

1978г. – 1982г. – гимназия с преподаване на руски език „Иван Вазов" гр. Пловдив

 

 

Професионална кариера

Участия в конференции и научни форуми:

 

1.                                                                                                                                                                                                    Национална кръгла маса  на тема „Интуиция и компетентност в езика, литературата и образованието", 26. 11. 2016г., Пловдив

2.                                                                                                                                                                                                    Tenth Jubilee International Conference: KNOWLEDGE CAPITAL OF THE FUTURE, Topic THE POWER OF KNOWLEDGE, 7-10 October, Agia Triada Greece

3.                                                                                                                                                                                                    Art, Health- Edirne Health Museum- Symposium in Trakya University, 21st- 23rd October 2015

4.                                                                                                                                                                                                    Международна научна конференция БЪЛГАРИСТИЧНИ ЧЕТЕНИЯ - СЕГЕД 2015, 11–12 юни 2015 г.,  Сегедски университет, Унгария

5.                                                                                                                                                                                                    Модератор на кръгла маса с международно участие „Училището –  вчера и днес", 8.05.2015г, град Перущица.

6.                                                                                                                                                                                                    Работна среща Е-българистика. Е-българистика (методики и практики) 25.10.2014, Паисиеви четения

7.                                                                                                                                                                                                    Национална кръгла маса Народопсихологията на балканските страни от византийския културен кръг –езици, литератури, култури 14. 11. 2014 г.

8.                                                                                                                                                                                                    Кръгла маса на тема: „ Eзикови политики в европейски и национален контекст", Паисиеви четения, 2014г.

9.                                                                                                                                                                                                    ХLІІІ международная филологическая конференция,  ХІХ Державинские чтения: современные и исторические проблемы болгаристики и славистики, Санкт-Петербург, Русия, март 2014

10.                                                                                                                                                                                                Международная научная конференция «Славянские языки и литературы в синхронии и диахронии» 27– 28 ноября 2013 года, Филологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Русия

11.                                                                                                                                                                                                Výuka jihoslovanských jazyků v dnešní Evropě. Třetí pracovní setkání lektorů jihoslovanských jazyků v Brně, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 26.-27.03.2012.

12.                                                                                                                                                                                                Време и история в славянските езици, литератури и култури. Единадесети национални славистични четения, Факултет по славянски филологии, Софийски университет "Св. Климент Охридски", 19-20 април 2012 г.

13.                                                                                                                                                                                                Кръгла маса с международно участие „Българската езикова политика в условията на глобализация и европейска интеграция" в рамките на Международната юбилейна научна конференция „250 години История славянобългарска", Филологически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски", 2 – 3 ноември 2012 г.

14.                                                                                                                                                                                                Научен симпозиум с международно участие „Образованието по български език и българска литература – прагове, сривове, алтернативи",  Юбилейни Паисиеви четения  50 години ПУ „Паисий Хилендарски"– 3 и 4.11.2011 година Пловдив

15.                                                                                                                                                                                                Пътуващ семинар „По стъпките на отец Паисий Хилендарски" (22 – 27 октомври 2012г.)

Членства

От 2011г. доц. Фани Бойкова е член на редакционната колегия на Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски", том Филология

 

Говорими езици

 

[Руски език]

[Английски език]

Четене

 

отлично

добро

Писане

 

отлично

добро

Разговор

 

отлично

добро

 

Публикации

І. Монографии:

Бойкова Ф. (2016). Комуникативни стратегии в обучението по български език. Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски", ISBN: 978-619-202-151-1

ІІ. Учебници и учебни помагала за студенти:

Гарушева П., Бойкова, Ф.,  (2014) Помагало по методика на обучението по български език (теоретични и практически насоки), Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски", ISBN:978-954-423-894-0

ІІІ. Научни публикации в България:

1.      Бойкова, Ф. (2016). Актуални аспекти на обучението по български език и литература – комуникативни стратегии за социализация. В:Български език и литература. 2016, №2, 111-126, ISSN 0323 – 9519

2.      Бойкова, Ф., Танева, К. (2016). Методически концепции за формиране на професионалната компетентност на бъдещия учител по български език и литература във Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски". В:Предизвикателствата в обучението по български език и литература. Сборник с доклади от кръгли маси под надслов: „Език свещен на моите деди", Пловдив 2013. Пловдив: Контекст, 178-182, ISBN: 978-954-8238-57-1

3.      Бойкова, Ф. (2015). Обучението по български език в контекста на прагматиката.-В: Да (пре)откриваш думите. Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ф.н. Вера Маровска, Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски",164-175,  ISBN:978.691-202-081-1

4.      Бойкова, Ф. (2015). Груповата и екипната работа в системата на комуникативно ориентираното обучение по български език. –В: Приноси към теорията и практиката на езиковото обучение. Сборник в памет на проф. К. Димчев. София: Булвест 2000, 297-307, ISBN: 978-954-18-0960-0

5.      Бойкова, Ф. (2015). Комуникативни характеристики на съвременния образователен дискурс. –В: Българският език и съвременното езиково обучение. Сборник в чест на 65-годишнината на доц. д-р Мария Петрова, Издателство на ПУ „Паисий Хилендарски", Филиал – Смолян, 24-29, ISBN: 978-954-8767-59-0

6.      Бойкова, Ф. (2015). Прагматични аспекти на обучението по български език при работа с текст. В: Български език и литература. №2,120-129, ISSN 0323 – 9519

7.      Бойкова, Ф. (2014). Комуникативни стратегии в бучението по български език. В:  Литературознание. Методика. Научни трудове, Том 52, кн.1, Сб. Б, 2014, 220-232, ISSN 0861-0029

8.      Бойкова, Ф. (2014). Комуникативна компетентност – практики в обучението по български език. В:Езиковата политика в европейски и национален контекст. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски", 155 – 165, ISBN 978-954-423-947-3.

9.      Бойкова, Ф. (2014). Е-обучението – перспективи  за развиване на педагогическите компетентности в курса по методика на обучението по български  език. В: Език и литература в е-обучението (ред. Ф. Бойкова, Е. Петкова, Г. Тотков), Пловдив: Ракурси,  139 – 142, ISBN 978-954-8852-47-0.

10.  Бойкова, Ф., Бойкова, Л. (2013) За някои прагматични особености на онлайн общуването във Фейсбук. В: Български език и литература,2013, LV, №5, 417-424, ISSN 0323 – 9519

11.  Бойкова, Ф., Танева, К. (2012) Речев етикет, или как се развива социокултурният аспект на комуникативната компетентност в обучението по български език (с оглед на учебното съдържание в 5. клас). В:Сборник научни трудове от Националната конференция с международно участие «40 ГОДИНИ ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ 1971-2011» Факултет по хуманитарни науки. Шумен., 765-769 ISBN:978-954-577-604-5

12.  Бойкова, Ф. (2012). Многоезичие – езиково равенство – образователна политика (българската езикова образователна политика в съвременен европейски контекст). В: Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник от Единадесетите национални славистични четения 19-22 април 2012, Том I, Езикознание,  263-267,  София: УИ „Св. Климент Охридски", ISBN: 978-954-07-3457-6

13.  Бойкова, Ф. (2012) Езикова политика и комуникативно ориентирано обучение по български език, В:Българската езикова политика в условията на европейска интеграция и глобализация. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски",2012,  205-212,  ISBN:978-954-423-784-4

14.  Бойкова Ф. (2012). Методически проекции на някои лингвопрагматични идеи (имитациоинно-моделиращи игри и принцип на символизирано позитивно действие в обучението по български език) // Научни трудове на ПУ, Филологически факултет, т. ІV. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски",2012

15.  Бойкова Ф. (2011). Работа върху прагматичните аспекти на текста в обучението по български език. – Следите на словото. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски", 2011, 394-398

16.  Бойкова Ф. (2010). Функционално приложение на модел за прагматичен анализ на контекста в обучението по български език. -  Български език и литература, №5, 2010, 54-60

17.  Модикян, А., Бойкова, Ф. (2009). Мултимедийно обучение по МОБЕ  в ПУ „Паисий Хилендарски". Отклонението като норма. Доклади от Юбилейната конференция в чест на проф. д.п.н. Румяна Йовева, 243-245,  Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски", ISBN: 978-954-577-538-3

18.  Бойкова Ф. (2009). Прагмалингвистични характеристики на комуникативната компетентност.- В: Комуникативната компетентност в езиковото и литературното обучение. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски", 2009 

19.  Бойкова Ф. (2009). Прагматика и практика.Прагматични аспекти на художествения текст. -В: Отклонението като норма. Шумен :УИ „Епископ Константин Преславски", 2009

20.  Бойкова, Ф. (2007). Автобиография и молба в обучението по български език (8. клас).  Филологически и методически изследвания. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", Филиал – Смолян, 424-427, ISBN:978-954-8767-21-7

21.  Бойкова, Ф. (2005).  Обучението по български език и информационните технологии.-В: Езикът и литературата.-В: Методически парадигми и образователни политики. София: Млада България,266-270, ISBN: 954-91385-2-6

22.  Бойкова, Ф. (2005).  Прагматични аспекти на комуникативната компетентност, В: Комуникативната компетентност в съвременния научен дискурс, Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Кирил Димчев. София: Булвест 2000, 92-96, ISBN: 954-18-0455-1

23.  Бойкова Ф. (2004). Прагматични норми на речево поведение и принципите на символизирано позитивно действие с оглед на обучението по български език в училище // Принципите на символизирано позитивно действие в обучението по български език. Стара Загора: КОТА, 2004

24.  Бойкова, Ф. (2002). За някои прагматични аспекти при моделиране на пространството в прозата на Иван Вазов с оглед на обучението по български език. –В: Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция на тема: „Науката, методиката и училището – конфликтни точки, срещи и разминавания". Смолян 2002, 103-105, ISBN: 954-91026-4-5

25.  Бойкова, Ф. (2001). Лингвистичната прагматика с оглед на обучението по български език и овладяването на речевия етикет. –В: Сборник доклади от научната конференция „Обучението по български език в началото на XXI век (в памет на доц. д-р Стайко Кабасанов), Част I, Български език,56-58,  ISBN: 954-91026-1-0

ІV. Научни публикации в чужбина:

26.  Бойкова, Ф. (2016). Развиване на лингвистична компетентност в културологичен контекст при обучението по български език  в средното училище. В: "Uluslararası Söz, Sanat, Sağlık Sempozyumu". Trakya Üniversitesi, Edirne, ISBN: 978-975-374-200-9, 371-378

27.  Boykova, F. (2015). Cultural aspects of bulgarianlanguage teaching. В: Липар. Часопис за књижевност, језик, уметност и културу,Journal for Literature, Language, Art and Culture, Универзитет у Крагујевцу, University of Kragujevacгодина XVI / број 57 / 2015,Year XVI / Volume 57 / 2015, 241-247, ISSN 1450-8338 = Липар (Крагујевац), COBISS.SR.ID 151188999

28.  Бойкова, Ф. (2015). Информационните технологии в обучението по български език. В: Vyuka jihoslovansky jazyku a literatur v dnesni Evrope. Kolektivni monografie Mgr. Pavel Krejci, Ph.D. Mgr. Elena Krejcova, Ph.D. , 171-176, Brno, ISBN: 978-80-905336-6-0

29.  Бойкова, Ф. (2014). Културологичният подход в езиковото обучение (прагматика и практика). В: Vyuka jihoslovansky jazyku a literatur v dnesni Evrope. Kolektivni monografie. Editori: Elena Krejcova, Pavel Krejci, 387 – 394, Brno: Občanské sdružení Porta Balkanica, ISBN: 978-80-904846-7-2

30.  Бойкова, Ф. (2014). Пътешествието на „История славянобългарска" в и отвъд, преди и след училището. В:XIX Державинские чтения: современные и исторические проблемы болгаристики и славистики: материалы XLIII Международной филологической конференции, 11-15 марта, Санкт-Петербург/ СПбГУ. Филологический факультет. – СПбГУ., 2014, 6-10, ISBN:978-5-8465-1428-7

31.  Бойкова, Ф. (2013). „История славянобългарска" в образователен контекст. В: Славянские языки и литературы в синхронии и диахронии. Материалы Международной научной конференции: Москва, МГУ имени М. В. Ломоносова, Филологический факультет, 26-28 ноября 2013г./ ред. кол. М. Л. Ремнева и др. – М.: МАКС Пресс, 45-46, ISBN: 978-5-317-04611-8

32.  Бойкова, Ф. (2013). Езикова политика в българската образователна система. В: Opera Slavica. 2013, vol. 23, iss. 4, pp. 92-96, ISSN:1211-7676

33.  Бойкова, Ф. (2013).  Концепцията за комуникативност в обучението по български език. В:Матерiали II Мiжнародного науково-методичного семинару з болгарскоï мови, лiтератури, культури та iсторii (16-17 травня 2013р.): збирник тез/ упорядники: А. М. Сердюк, О. А. Сенiчева, Д. С. Нiколова.- Бердянськ: БДПУ, 58-62

34.  Бойкова, Ф. (2011). Интеркултурното обучение – подготовка на студентите филолози за бъдещи учители. В:Vyuka jihoslovansky jazyku a literatur v dnesni Evrope. Eds. Elena Krejčová – Pavel Krejčí – Michal Przybylski. Brno: Porta Balkanica, 92-94, ISBN 978-80-904846-2-7

35. Бойкова Ф.(2010).Текстът в обучението по български език–прагматични характеристики .- В: Vyuka jihoslovansky jazyku a literatur v dnesni Evrope .Brno:2010,95-96

V. Редакторство и съставителство на сборници:

 

Бойкова, Ф., Петкова, Е., Тотков, Г. (2014) Увод. В:Български език, литература и е-обучение. (ред. Ф. Бойкова, Е. Петкова, Г. Тотков), Пловдив: Ракурси ООД,5-14, ISBN 978-954-8852-47-0

VI. Рецензии:

Bojkova, Fani (2015). Cenná metodická pomůcka pro zahraniční bulharisty .  Opera Slavica. 2015, vol. 25, iss. 2, pp. 80-82, ISSN: 1211-7676 (print); 2336-4459 (online)

 

VII. Членство в издателски екип

 

От 2011г. съм член на редакционната колегия на Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски", том Филология

Дейности

Участие в  проекти:

 

1.      Проект НИ15-ФЛФ-015/24.04.2015, „Лингвистична интуиция и лингвистична компетентност в  съвременния мултикултурен свят – езикови, литературни и образователни аспекти", Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Научни изследвания 2015/2016

2.      Проект BG051PO001-4.1.05-0156,  „Образование – за равен старт", бенефициент: община Пловдив, Министерство на образованието и науката, Европейски социален фонд, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007 – 2013, Схема: BG051PO001-4.1.05 , „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства", методик, ръководител на екип

3.                  Проект НИ13-ФЛФ-014/20.03.2013, „От идеята за историята към националното, космополитното   и глобалното: преписите и преправките на „История славянобългарска" на Паисий Хилендарски и културноидентификационните модели на ХVІІІ - ХХІ в.", Пловдивски университет "П. Хилендарски", Научни изследвания 2013/2014

4.      Проект НИ11-ФЛФ-008/30.05.2011, „Българската националноезикова политика и концепции за езиково и литературно наследство  в условията на европейска интергарация и глобализация", Пловдивски университет  "Паисий Хилендарски", Научни изследвания 2011/2012

5.      Проект BG051PO001-4.3.04-0064 „Пловдивски електронен университет (ПЕУ): Национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование", ТД №372 от 20.02.2014.; Експерт-преподавател за създаване на електронни курсове и Експерт-методик по създаване на учебни програми с електронни форми на обучение

6.      Проект BG051PO001-3.1.07-0024 „Пазарно ориентирани модули в хуманитарните професионални направления", Изследовател, автор на бизнес модул в учебна програма

7.      Проект 49/2007  „Съвременни измерения на комуникативността в езиковото и литературното образование", Пловдивски университет  "Паисий Хилендарски", Научни изследвания

8.      Проект 55-Ф/ 2002-2004г. „Принципите на символизирано позитивно действие в обучението по български език", Пловдивски университет  "Паисий Хилендарски", Научни изследвания

9.      Проект „Студентски практики" , финансиран от Оперативна програма: "Развитие на човешките ресурси" и изпълняван от ПУ „П. Хилендарски", 2013-2015, 2016-2017, академичен наставник

10.  Проект № BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти"/ „Обучение на детски учители за работа в групите за задължителна предучилищна подготовка",   Министерство на образованието и науката, Оперативна програма: "Развитие на човешките ресурси", обучител

11.  Проект № BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти" / „Обучение на педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност, както и връщащи се след продължителен отпуск  (повече от две учебни години) или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години"  ,  Министерство на образованието и науката, Оперативна програма: "Развитие на човешките ресурси", обучител

12.   Проект „За по-качествено образование", BG051PO001-3.1.04 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", Министерството на образованието и науката 2010-2011

13.  Проект „Разработване на система за оценка на качеството на средното образование", Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013  ЦКОКУО, МОМН, Европейски социален фонд, Европейски съюз, Сертифициран оценител на тестови задачи със свободен отговор по български език и литература 

Дипломанти и Докторанти

10 защитили дипломанти в ОКС магистър и ОКС бакалавър от специалностите: Славянска филология, Образованието по български език и литература в средното училище, Учител по български език и литература (неспециалисти), Български език и руски език, Начална училищна педагогика и чужд език.

Други