гл. ас. д-р Екатерина Иванова Петкова


Телефон: 032/ 261 426
Мейл: zenid@abv.bg
Кабинет: Методика по литература, Учебен център, кaб. № 10
Приемно време: Първа учебна седмица: Понеделник 9:30–10:30 и 15:00–16:00; Втора учебна седмица: Понеделник 8:00–9:00 и 15:00–16.00

Област на научната квалификация

Методиката на обучението по литература

Образование

2010 – 2012

докторантура.

Област: Методика на обучението по литература.

образователна и научна степен „доктор" по научна специалност „Методика на обучението по литература" (05. 07. 03.)

1985 – 1990

  Българска филология. Специалист по български език и литература и учител по български       език и литература

  ПУ „Паисий Хилендарски"

1979 – 1981

средно образование

 ПГ „Добри Чинтулов", гр. Сливен

 

Професионална кариера

2013 –  2016 гл.асистент МОЛ, Филологически факултет, ПУ „П. Хилендарски"

2011 – 2013 директор на Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов"

2005 – 2010 директор на Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов"

2002 – 2005 учител по български език и литература, БУСЕУ „Христо Ботев", гр. Будапеща

1997 – 2002 директор на Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов", гр. Сливен

1992 – 1997 учител по български език и литература, СОУ „Свети седмочисленици", гр. Пловдив

 

Главен асистент  

Води лекции, хоспитиране и текуща практика.

 

Членства

От 2009 г. член на Съюза на учените в България

Говорими езици

Немски език, Руски език

 

Разбиране

Разговор

Писане

 

  Слушане

Четене

Участие в разговор

Самостоятелно устно изложение

 

 

немски

 добро

 

добро

 

добро

 

добро

 

добро

 

руски 

 отлично

 

отлично

 

отлично

 

отлично

 

отлично

 

Публикации

  Книга за учителя по литература за десети клас. София: Издателска къща „Анубис", 2001. (съавтор)
  Книга за учителя по литература за пети клас. София: Издателска къща „Анубис", 2016. (съавтор, под печат)
  Работни листове по литература за осми клас.Моят литературен профилбук. София: Издателска къща „Анубис", 2015. (съавтор)
  Учебна тетрадка по български език и литература.  Развиване на комуникативните компетентности. София: Издателска къща „Анубис", 2016. (съавтор)
Учебник:
  Литература. 8 клас. София: Издателска къща „Анубис", 2009. (съавтор)
Сборници и помагала:  
  Теми по литература. София: ИК „Анубис, 2002. 
  Знаещи и можещи по литература. Теми и тестове. 8 клас., София: Издателска къща „Анубис", 2009. (съавтор)
   Знаещи и можещи по литература. Теми и тестове. 11 клас.,  София: Издателска къща „Анубис", 2009. (съавтор)
   Знаещи и можещи по литература. Теми и тестове. 12 клас. , София: Издателска къща „Анубис", 2009. (съавтор)
  Български език и литература. Практически насоки за самоподготовка и зрелостен изпит. София: Издателска къща „Анубис", 2013. (съавтор)
Статии:
  Петкова 2010: Петкова, Е. Духовно-нравствените основи като източник на непрекъснато развитие. Българската литературна класика в гимназиален етап на образователната система през периода 1944-1950 г.// Известия на Съюза на учените – Сливен, том 17, Допълнително издание, 2010, с. 26 - 32. 
  Петкова 2010: Петкова, Е. Българската образователна система след обществените промени от ноември 1989 година – реформите в гимназиален етап на средното образование. // Известия на Съюза на учените – Сливен, том 17, 2010, с. 34- 40.
  Петкова 2011: Петкова, Е. Нравствено-психологическите измерения на българското в разказа на Иван Вазов „Дядо Йоцо гледа" – методически насоки за интерпретативни дейности. // Думи срещу догми. (Сборник с доклади от Дванадесета национална конференция за студенти, докторанти и средношколци, Пловдив, 2010 г.) Пловдив: Издателство „Контекст", 2011, с. 266-274.
  Петкова 2011: Петкова, Е. За оценяването на държавните зрелостни изпити по български език и литература или за апориите на българската образователна система. // ПАИСИЕВИ ЧЕТЕНИЯ, ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ, МЕТОДИКА, Научни трудове, т.49, кн.І, СБ.Г., Пловдив: Университетско издателство „П.Хилендарски", 2011, с. 280-293. 
  Петкова 2014: Петкова, Е. Българската литературна класика в гимназиалния етап на образователната система през периода 1989 – 2010 година. // Български език и литература, 2014, № 6, с. 582- 596.
  Петкова 2014: Петкова, Е. Иновативни методически стратегии и подходи в литературнообразователния процес в българското училище (гимназиален етап).// ПАИСИЕВИ ЧЕТЕНИЯ, ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ, МЕТОДИКА, Научни трудове, т. 52, кн.І, СБ.Б, 2014, Филология,  Пловдив: Университетско издателство „П.Хилендарски", 2014, с. 169- 183.
  Петкова 2014: Петкова, Е.Аспекти на електронното обучение в курса по методика на обучението по литература.// Български език, литература и е-обучение. Пловдив: Ракурси ООД, 2014, с.144-149. 
  Петкова 2015: Петкова, Е. Развитието на методиката на литературното образование във времето 1878-1944 г. като фактор при изграждането на училищния образ на българската литературна класика. // Приноси към теорията и практиката на езиковото образование. Сборник в памет на на проф. Кирил Димчев., С: БУЛВЕСТ 2000, 2015, с. 356-368. 
 
 
 
 
 

Дейности

Участие в проект „Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование", ПУ „Паисий Хилендарски", 2014 г.  

Участие в проекти на ХГ „Д.Дамянов"

Участие в семинари на Международна фондация ,,Св.св.Кирил и Методий.

Дипломанти и Докторанти

Мариела Хаджийска. 
Магистърска програма: : Образованието по български език и литература в средното училище, защита: 2015 г.
 
Екатерина Боярова 
Магистърска програма: Образованието по български език и литература в средното училище, защита: 2016 г. 
 
Теодора Джамбазова 
Магистърска програма: Учител по български език и литература, защита: 2016 г. 
 
Фанка Пожарлиева 
Магистърска програма: Образованието по български език и литература в средното училище, защита: 2016 г.
 
Радка Фартунова
Магистърска програма: Образованието по български език и литература в средното училище, защита: 2016 г.
 

Други