Пътуващи  семинари

  По традиция от 8 години във връзка с актуализиран учебен план относно практическа дейност сектор Методика при катедра Българска литература и теория на литературата организира приложна образователна форма – пътуващ семинар. Идеята – като замисъл и реализация, е изцяло на доц. д-р Соня Райчева. Целите са комплексни: гостуване на град – домакин за обмен на методически идеи – формат Кръгла маса; запознаване със значими регионални представители на литературата и други видове изкуства; посещение на музеи, галерии и др. особености на града – домакин. Участниците в семинара са: студенти от 3 и 4 курсове на всички хуманитарни специалности; базови учители; университетски преподаватели; мотивирани ученици от езикови гимназии, професионални училища и СОУ; гости – изявени автори, журналисти и др.

  Досега бяха посещавани: Смолян, Баните, Стара Загора, Бургас, Сливен, Велико Търново, Казанлък. Тази година по настояване на студенти  от 5 курс, СФ и студенти от БЕАЕ, БЕТЕ дестинацията се оказа Добрич. Ръководителят на семинара доц. д-р С. Райчева е в преговорни отношения от по-рано с Международен колеж и Езикова гимназия в гр. Добрич, чиито представител е д-р Маргарита Христова, автор на комплект Работни тетрадки за 8, 9, 10, 11 и 12 класове. Самата тя бе поканена от доц. д-р С. Райчева за цикъл открити лекции на тема „Библията в часовете по литература", съобразени  с интересите и потребностите на студенти и базови учители (2016 г).

  Тази година (1.04.2017 г. – 2.04.2017 г.) темата на семинара е: „Креативност в часовете по български език и литература" с участието на преподавателски състав от Международен колеж – Добрич. Ще се наблюдава открит урок за 8 клас, изнесен от д-р М. Христова, ще се проведе конфериране и споделяне на добри практики от студенти – стажанти и базови учители, както и  дискутиране на алтернативни идеи от Методика на БЕ и Литература, резюмирани от университетски преподаватели, студенти, учители и ученици. Дискусионният форум – Кръгла маса се предвижда в рамките на предвиденото време, събота – 1.04. 2017 г. Като съпътстваща инициатива се очертава посещение на уъркшоп в градския парк и посещение на къща-музей на Й. Йовков и Паметник на Йовковия герой  Люцкан.

  Студентите – участници в семинара са от 3, 4 и 5 курс от различни хуманитарни специалности: БЕНовогрЕ, БЕАЕ, БФ, СФ, БЕИспЕ, БЕИ,  БЕТЕ, БЕИталЕ  и др. Някои от тях са  още във фаза Хоспитиране, други са понапреднали в преддипломната си педагогическа практика в различни пловдивски училища, трети са представители на магистърски програми МОБЕЛ в средното училище и НУПЧЕ. Всички заедно с нашите гости – базови учители по БЕЛ, университетски преподавате и ученици сме обединени от още теми, предмет на Кръглата маса: Съвременно литературно образование – конфликти и алтернативи; Езикът на учебниците: 5, 8, 9 клас – как можем да го „олекотим" с иновативни идеи: Приобщаване на деца със СОП към БЕЛ.  В рамките на следобедното време на 1.04.2017 г., събота и неделя – 2.04.2017 г. в Конферентна зала на Международен колеж - Добрич всеки от гостите – студенти и преподаватели,  и от страна  на  домакините ще сподели свои наблюдения. Разискванията по посочените теми са особено интересни, защото не обхващат само лични виждания и убеждения, но апробирани работещи методически идеи, особено от страна на стажантите и вече действащите учители от магистърските програми. Ще се  анализират  педагогически взаимодействия, приложими в различни учебни и извънкласни ситуации. Базовите учители ще коментират стажантските практики и конкретни методически постижения, както и препоръки за успешна реализация на младите учители.

  Студентите – магистри ще разказват за своя професионален опит в няколко  български града: Гоце Делчев, Белово, Асеновград, Пловдив и Смолян. С интерес се очакват  студенти от 5 курс СФ, които ще споделят свои стажантски вълнения от Националната търговска гимназия, ГЧЕ И. Вазов, ПГЕЕ и други учебни заведения, в които с трепет „експериментират" своите методически търсения до убедителна резултатност. Студентката М. Арнаудова от 5 курс СФ ще илюстрира с китарата си свое творческо решение – да предложи авторска музика по текст на Е. Багряна: „Възкресение" за 5 клас.

  Тематично подбраните маршрути на Пътуващ семинар досега са оставили полезни и практически „спомени", защото са били с акценти върху: Н. Хайтов и народопсихологията на неговите родопски герои (Смолян); Свещените книги – Библия и Коран в основата на нравствените ценности и форми за тяхното усвояване (Баните); Гео Милев и В. Ханчев в съвременните поетическо – музикални следи на студенти – творци (С. Загора); Съвременно хайку и поезията на П. Дубарова (Бургас); Методи по литература към нечетяща аудитория (Сливен); Алтернативна методика и преподаване на БЕЛ в Молдова: домакин – ВТУ „Св.св. Кирил и Методий", лектори: проф. Р.Радев и М. Георгиева, учител от ЕГ „Ф.Шилер", Русе; Приобщаване на деца със СОП към учебното съдържание по литература (Казанлък) и др.

  Този тип образователен формат, съчетаващ, от една страна, споделяща методика, а от друга – литературна география с обсъждане на съвременни проблеми от методически характер, се явява успешна стратегия. Тя формира не само интерес към регионалната специфика на България, но мотивира желание за професионална учителска реализация в градовете на страната ни, в които живеят достойни образователни примери.

  В лекционния етап по Методика на литературното образование се канят лектори (двама на семестър), които в качеството си на успешно реализирали се професионалисти, споделят своя път пред студентите. Досега са участвали Мими Михайлова (бивш директор на българско училище в Прага и настоящ базов учител по БЕЛ в ПГЕЕ), Илко Василев, (зам.- директор на ЕГ „И.Вазов" и настоящ учител по БЕЛ), И. Андреев (гл. учител и базов по БЕЛ в Национална търговска гимназия), Ат. Пирянков (базов учител по БЕЛ във ФЕГ „А. Екзюпери"), М. Ангелова (гл. учител и базов по БЕЛ в ОУ „П. Волов"), М. Николова (гл. учител и базов по БЕЛ в ОУ „В. Левски"), Роза Балтова (гл. учител и базов по БЕЛ в СОУ „Л. Каравелов") и др. Тяхното гостуване е особено мотивиращо за студенти, които още търсят себе си. Опитът им и ценните препоръки могат да насърчават и улесняват хуманитаристите в процеса на тяхното самоопределяне като личности и бъдещи професионалисти. Тази традиция сега продължава и в методическия  етап Хоспитиране. Например, на 8 март сред студентските потоци от специалности БЕИ, СФ, БЕИталЕ, БЕИспЕ, БЕКитЕ,БЕКорЕ, БЕНовЕ, БЕАЕ гост ще бъде Е. Хайтова, дъщеря на писателя Н. Хайтов, която ще говори по темата: „Отношението на Н. Хайтов към жените през погледа на дъщеря му". В етап на хоспитирането освен теоретично запознаване със спецификата на МОЛ, се посещават училища, в които се наблюдават уроци по литература, изнасяни от студенти – стажанти и се конферират от гостите – студенти и базов учител, както и от придружаващия методик; гледат се учебни филми – документални и игрални с коментар и дискутиране; обсъждат се учебни програми и учебно съдържание, което ще се преподава по време на текущата (есенната) практика и преддипломната педагогическа практика (февруари – май).

Доц. д-р С. Райчева