проф. д.ф.н. Инна Иванова Пелева


Телефон: 032/ 261 293
Мейл: peleva_i@abv.bg
Кабинет: 218, Ректорат, ет. 2
Приемно време: Понеделник от 13:30 до 14:30 ч.

Област на научната квалификация

Лектор по Българска литература от Освобождението до края на Първата световна война, Етнология на литературата, История и етнология на новата българска литература, Етнокултура и медии, Памет и забрава в културата

Образование

Родена на 26.12.1964 г., гр. Асеновград, Пловдивска област. Завършила СУ „Св. Климент Охридски", специалност „Българска филология" (1987); специализирала Култура и литература на Българското възраждане, СУ „Св. Климент Охридски" (1988). 

Професионална кариера

Постъпила на работа в ПУ „Паисий Хилендарски" през 1989 г.

Доктор на филологическите науки (2003). Професор (2005).

Научни интереси: българска културна и литературна история.

Членства

Говорими езици

Публикации

 

1. Книги (монографии и сборници)

  Четени текстове. Студии върху съществуващи и липсващи страници в българската литература. Пловдив: Пловдивско университетско издателство, 1994, 182 с.

  Идеологът на нацията. Думи за Вазов. Пловдив: Пловдивско университетско издателство, 1994, 216 с.

  Ботев. Тялото на национализма. София: Издателство „Кралица Маб", 1998, 326 с.

  Възраждания. Българистични студии. София: Издателство „Литературен вестник", поредица „Тълкувания", 1999, 176 с.

  Места от конспекта. София: Издателство „Литературен вестник", поредица "Тълкувания", 2000, 184 с.

 Алеко Константинов. Биография на четенето. София: Издателство "Просвета", 2002, 429 с.

  Йордан Радичков. Дума, разказ и тъга. София: Издателство "Просвета", 2004, 389 с.

   Деца на по-малки богове. София: Издателство „Просвета", 2012, 301 с.

  Ботев. Тялото на национализма. Второ преработено издание. София: Кралица Маб, 2015, 380 с.

 

2. Други публикации (след 2005 година):

  Невъзможността да простиш. Прозата на Ивайло Петров. Култура, бр.20., 27.05.2005, с. 8.

  Svet Jordana Radickova. V: Jordan Radickov. Kruto razpolozenje. Ljubljana: Slovenska matica, 2006, s. 171-181.

  Българска възрожденска и друга литература - между методиката и методологията. Електронно списание LiterNet, бр. 3., 2007.

  Пасков, Моцарт и други. Страница, бр. 1., 2007, с. 79-83.

  Родина и чужбина. Отново след 2000-та година. Страница, № 4, 2008, с. 134-146.

  Български писателки – формули на неуспеха. В: Неслученият канон. Български писателки от Възраждането до Втората световна война. Съст. и ред. Милена Кирова. ИК „Алтера", С., 2009, 430 с.

  Куфарът на Йордан Радичков. Литературен вестник, № 11, 25.-31.03.2009, с. 9.

  Българско възраждане и българска съвременност. В: Сред текстовете и емоциите на Българското възраждане. Сборник в чест на Румяна Дамянова. Съст. и ред. Недка Капралова, Данчо Господинов. „Изток-Запад", С., 2009, с. 548-564.

  Изпитанието „Радичков". В: Йордан Радичков. Събрани съчинения, том 1, „Д-р Иван Богоров", С., 2009, с. 461-481.

  Бележки, Показалез на имената, Показалец на топографията, Показалец на редките думи. В: Йордан Радичков. Събрани съчинения, том 1, „Д-р Иван Богоров", С., 2009, с. 482-554.

  Бай Ганьо – проблематичният българин и шансовете на непреводимостта. –   Wiener     Slavistisches     Jahrbuch  ,   Bd  . 55,   Wien:   Ö AW, 2009, 85-97.

Справедливостта – формати на преживяването. Първа част: Силата на безсилните, или как и защо се случва „Божият съд". Електронно списание LiterNet, 11.09.2010, № 9 (130).

  Справедливостта – формати на преживяването. Втора част: Наказания, награди, изходи и безизходици, или защо не трябва да осъждаме читателите на в. „Уикенд". Електронно списание LiterNet, 07.10.2010, № 10 (131)

  Яна Язова – животът, писмата. Предговор. В: Шинка Дичева-Христозова. Пролетта на Мо. Ранни писма на Яна Язова до Александър Балабанов. „Фабер", 2010, с. 7-23.

  Случаят „Яна Язова", или възходът на биографията. Електронно списание LiterNet, 05.11.2010, № 11 (132).

  Разказвачът Радичков от 70-те до 90-те години на ХХ век. В: Йордан Радичков. Събрани съчинения, том 3, „Д-р Иван Богоров", С, 2011, с. 483-498.

  Бележки, Показалец на имената, Показалец на топографията, Показалец на редките думи. В: Йордан Радичков. Събрани съчинения, том 3, „Д-р Иван Богоров", С, 2011, с. 499-553.

  За учителите, за литературната история и за текстологията – с уважение. Електронно списание LiterNet, 25.07.2011, № 7 (140).

  За биографичния разказ в български контекст (Александър Томов, Веселин Стоянов, Георги Тенев). Списание „Страница", Пловдив, 2011.

  Паисий – началото и краят на разказването. // Везни, 5/2012, 63-67.

  Български писателки от 90-те до днес – смъртоносната изключителност, Бог и Антон Страшимиров (Е. Дворянова, Т. Димова, А. Стамболова, К. Ангелова, Е. Алексиева). // Страница, 3/2012, 134-181.

  Умората от паметта – български сюжети и фигури. ЛВ, 22-28.05.2013, 10-11.

  За тези, които не се страхуват от Вирджиния Улф (матриците на популярното и българската женска проза след 2000 г.). // Неслученият канон. Български писателки от 1944 година до днес (съст. и ред. М. Кирова). С., „Алтера", 2013, 463-511.

  ХІХ век – днес и на български. LiterNet, 10.10.2013, № 10 (167).

  Събитието смърт и проблематичното безсмъртие – българският принос. // Събитие и безсмъртие (литература, език, философия, наука), С., УИ „Св. Климент Охридски", 2013, 673-686.

  Цветан Стоянов, българската интелигенция и възможните й избори. Литературна мисъл, 1-2, 2013, 20-43 (книжката излиза през 2014 г.).

  Ивайло Петров – между бягството и завръщането. Литературна мисъл, 1, 2014, 7-21.

  Между финала и началото. // Йордан Радичков. Събрани съчинения, т. 4, С, 2014, 651-694.

  Бележки, Показалец на имената, Показалец на топографията, Показалец на редките думи. // Йордан Радичков. Събрани съчинения, т. 4, С, 2014, 695-727.

  Новелистът Радичков през 60-те години на ХХ век. // Йордан Радичков. Събрани съчинения, т. 5, С., 2014, 438-467.

  Бележки, Показалец на имената, Показалец на топографията, Показалец на редките думи. // Йордан Радичков. Събрани съчинения, т. 5, С., 2014, 469-501.

  Новелистът Радичков през 70-те години на ХХ век. В: Йордан Радичков, Събрани съчинения в 12 тома, том 6, 2015, с. 525-543.

  Бележки. Показалец на имената, Показалец на топографията, Показалец на редките думи. В Йордан Радичков, Събрани съчинения в 12 тома, том 6., 2015, с. 545-577.

  Елегия за Боев, Сеймур и Студената война. // Литературен вестник, № 21, 2015.

  Българска култура и литература – методически бележки с публицистично-призивни елементи. // LiterNet, 15.06.2016, № 6 (199).

  Романистът Йордан Радичков. В: Йордан Радичков. Събрани съчинения в 12 тома, т. 7,  С., 2016, 481-521.

  Бележки. Показалец на имената, Показалец на топографията, Показалец на редките думи. В: Йордан Радичков, Събрани съчинения в 12 тома, том 7, С., 2016, 523-547.

  Културна история на социализма в успоредни животописи. Епизод 2: Павел Вежинов и Георги Марков, или спорове относно „по-доброто". Електронно списание LiterNet, 12.09.2016, № 9 (202)

 

3. Доклади на научни форуми (след 2005 година):

  „Бай Ганьо" – между превода и непреводимостта. Конференция „Българската книга в чужбина", Виена, април, 2006.

  Пасков, Моцарт и други. Конференция "Моцарт и литературата". ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив, май, 2006.

  Измерения на премълчаното в българо-руските културни отношения (Г. П. Стаматов - Ф. М. Достоевски). Конференция "Премълчаното в литературата", Варшава, Полска академия на науките, октомври, 2006.

  Хуманитаристът филолог и грижите на настоящето. Пленарен доклад на Юбилейната научна конференция с международно участие на тема Науката, образованието и времето като грижа посветена на 45 години педагогическо образование в град Смолян , 1- години Филиал на ПУ "Паисий Хилендарски; ПУ "Паисий Хилендарски", Филиал Смолян; 30.11.- 01.12.2007.

  Светът след 2000-та година – прочити на чуждото пространство в съвременната българска литература. Международна славистична конференция „Mapa kulturowa Nowej Europy: miasta, szlaki, podroze", Познан, 7-9 октомври, 2008.

  Скандалното – направа и употреби в прозата на Г. П. Стаматов. Национална научна конференция „Литературният скандал. Скандалът като литература", Пловдив, ПУ „Паисий Хилендарски", май, 2009.

  Събитието „смърт" и проблематичното безсмъртие – българският принос. Международна научна конференция „Събитие и безсмъртие", София, СУ „Св. Климент Охридски", май 2011.

  Умората от паметта – български сюжети и фигури. Международна научна конференция „Езиците на паметта в литературата", София, СУ „Св. Климент Охридски", 26-27 април 2013.

  Съвременният български роман – посоки на критическото търсене. Семинар „Съвременният български роман", София, СУ „Св. Климент Охридски", 23 май 2013.

  Българската женска проза след 1989 г. – почерци, тенденции, въпроси. Трети международен конгрес по българистика, София, СУ „Св. Климент Охридски", 23-26 май 2013.

  Каноничност и смърт, или отново за романа „Възвишение" на Милен Русков. Международна юбилейна научна конференция „40 години филологии", Пловдив, ПУ „Паисий Хилендарски", 11-12 октомври 2013 г.

  Ивайло Петров – между бягството и завръщането. Национален научен форум по случай 90 години от рождението на Ивайло Петров, София, Институт за литература към БАН и Департамент „Нова българистика" към НБУ, 22 ноември 2013 г.

  Цветан Стоянов, или българската интелигенция от 1960-те и днес – възможните избори. Национална конференция „Просветителство срещу идеологема. Цветан Стоянов, Атанас Натев, Димитър Аврамов", СУ „Св. Климент Охридски", 28-30 ноември 2013 г.

  Павел Вежинов и Георги Марков или спорове относно „по-доброто". „Павел Вежинов в българската литература". ЛИ – БАН, София, 14.11.2014.

  Богомил Райнов, Емил Боев и Уйлям Сеймур – за Студената война с топлота. „САЩ като културна метафора на модерността. – Феноменът САЩ и българската култура и литература; българо-американски литературни отражения (ХХ–ХХІ век)". ИЛ – БАН, София, 10-11.12.2014.

  Отново за отражението и въображението. „Литература" и „действителност" в „Портретът на моя двойник" от Георги Марков. Конференция „Белетристиката в модерните времена – повторение, сътворение и приложност", октомври, 2015, ПУ „Паисий Хилендарски".

  Преводна литература и „смисъл назаем" през българската 1946-а. Национална научна конференция „Литературната 1946 г.", НБУ, София, 25.11.2016.

 

4. Учебници и учебни помагала (след 2005 година):

  Новият изпит... Помагало с тестове за кандидатстудентския изпи по литература в ПУ "Паисий Хилендарски" (съавторство). Пловдив, 2005.

  Учебник по литература за V клас (съавторство с А. Хранова, Н. Перянова). Издателство "Просвета", С., 2006.

  Помагало „Кандидатстудентски приемен изпит по литература. Обновено издание" (съавторство). Пловдив, 2007.

  Учебник по литература за VІ клас (съавторство с А. Хранова, Н. Перянова). Издателство „Просвета", С., 2007.

  Учебник по литература за VІІ клас (съавторство с А. Хранова, Н. Перянова). Издателство „Просвета", С., 2008.

  Учебник по литература на VІІІ клас (съавторство с А. Хранова). Издателство „Просвета", С., 2009. 

 

5. Рецензии, становища (след 2005 година):

  Българска лирическа класика от Димитър Камбуров. Рецензия. Култура, 04.03.2005., с. 6.

  Отлагане, откази, липси. Любомир Терзиев, „Изкуство на отлагането", ИК „Алтера", С., 2008. Култура 1 (2529), 9.01.2009,  с. 4.

  Рецензия за дисертационния труд на Григор Григоров „Антропология на героичното. Конструиране на националнозначими персонификации", ИЛ – БАН, 2007 (успешна защита).

  Рецензия за дисертационния труд на Аделина Странджева „Времепространствени представи от възрожденската христоматийно-дидактична литература", ПУ „Паисий Хилендарски", 2008 (успешна защита).

  Рецензия за дисертационния труд на доц. д-р Любка Липчева-Пранджена „Битие в превода. Българска литература и български автори на немски език, ХІХ – ХХІ в.", ПУ „Паисий Хилендарски", 2010 (успешна защита).

За немскоезичната преводаческа рецепция на българската литература. Рецензия за Любка Липчева-Пранджева. Битие в превода. Българска литература на немски език (ХІХ-ХХ в.). Studies on Language and Culture in Central and Eastern Europe (SLCCEE), Herausgegeben von Christian Voß, Band 13. München-Berlin: Verlag Otto Sagner, 2010; Електронно списание LiterNet, 21.02.2011, № 2 (135).

  Резенция за дисертационния труд на доц. д-р Александър Панов „Художествена система на Ботевата поезия", ИЛ – БАН, 2011 (успешна защита).

  Да мислиш и да пишеш за Ботев. Днес. // Култура, № 31, 21.09.2012.

Рецензия за дисертацията на Николай Петков „Образите на пътя и възрожденският наратив", ШУ „Епископ Константин Преславски", Шумен, 2012 (успешна защита).

  Рецензия за дисертацията на Милена Динева-Мулешкова „Социокултурни пространства на храненето в българската възрожденска книжнина", Пловдив, ПУ „Паисий Хилендарски", 2012 (успешна защита).

  Рецензия за материалите на доц. дфн Любка Липчева-Пранджева, представени в конкурс за професор, Пловдив, ПУ „Паисий Хилендарски", 2012.

  Рецензия за материалите на доц. дфн Александър Панов, представени в конкурс за професор, София, ИЛ – БАН, 2012.

  Становище за дисертацията на Екатерина Петкова „Българската литературна класика в условията на реформиращата се образователна система (текстовете на Иван Вазов в гимназиален етап – методически проблеми и решения", Пловдив, ПУ „Паисий Хилендарски", 2012 (успешна защита).

  Рецензия за дисертацията на Здравко Дечев „Феноменология на българския глас (Проблемът устност – писменост във възрожденската култура)", Пловдив, ПУ „Паисий Хилендарски" (успешна защита).

  Юристът Алеко Константинов и българската култура. Преди и сега (рецензия за „Юристът Алеко Константинов", съст. Д. Доковска). Адвокатски преглед, № 1, 2013, 19-23.

  Романът, човекът, историята – отново и талантливо. Рецензия за романа „Бежанци", Весела Ляхова, Жанет 45, 2013; Електронно списание LiterNet, 02.01.2014, № 1 (170).

  Литературата, литературоведът, разбирането. Рецензия за „Литературният образ отвъд пространството на книгата" на Александър Панов, С., „Диоген",  2013. // Култура, № 9 (2758), 07.03.2014.

  Рецензия за дисертацията на Илвие Конедарева (за д-р) „Българският роман след 1989 година: промени в поетиката", СУ „Св. Климент Охридски", 2014 (успешна защита).

  Становище за дисертацията на София Ангелова (за дфн) „Сънищата на разума: истории на лудостта на българската проза от Освобождението до средата на 80-те години на ХХ век". СУ „Св. Климент Охридски", 2014 (успешна защита).

  Становище за дисертацията на Младен Влашки „Литературни и театрални проекции на драматургита на „Млада Виена" в България до 1944 г." за „доктор" (успешна защита).

  Становище за дисертацията на Ваня Георгиева „Екатерина Каравелова – Лора Каравелова. Културноисторическият сюжет „майки – дъщери" в български контекст" (за д-р), ПУ „Паисий Хилендарски", 2015 (успешна защита).

  Становище за дисертацията на Мария Пилева "Религиозни мотиви в българските преводи на англоезична белетристика през ХIХ век" (за д-р), СУ „Св. Климент Охридски", 2016 (успешна защита).

  Становище за дисертацията на Шинка Дичева-Христозова на тема: „1894 – 1895 – отношения между литературното и политическото", ПУ „Паисий Хилендарски" (за д-р), 2016.

 

6. Съставителство и редакторство (след 2005 година):

  Йордан Радичков. Събрани съчинения. Редакционна колегия: Валери Стефанов, Инна Пелева, Боян Биолчев, Мария Младенова, Джузепе дел Агата, Мари Врина, Иванка Гезенко, Роза Радичкова. „Д-р Иван Богоров", Том 1, Съставителство, бележки и показалци – Инна Пелева, С., 2009.

  Литературният скандал. Скандалът като литература. Сборник с текстове от едноименната научна конференция. Съставителство и редакция Любка Липчева-Пранджева, Инна Пелева. Пловдив, 2010.

  Йордан Радичков. Събрани съчинения. Редакционна колегия: Валери Стефанов, Инна Пелева, Боян Биолчев, Мария Младенова, Джузепе дел Агата, Мари Врина, Иванка Гезенко, Роза Радичкова. „Д-р Иван Богоров", Том 3, Съставителство, бележки и показалци – Инна Пелева, С., 2011.

  Йордан Радичков. Събрани съчинения. Редакционна колегия: Валери Стефанов, Инна Пелева, Боян Биолчев, Мария Младенова, Джузепе дел Агата, Мари Врина, Иванка Гезенко, Роза Радичкова. „Д-р Иван Богоров", Том 4, Съставителство, бележки и показалци – Инна Пелева, С., 2014.

  Йордан Радичков. Събрани съчинения. Редакционна колегия: Валери Стефанов, Инна Пелева, Боян Биолчев, Мария Младенова, Джузепе дел Агата, Мари Врина, Иванка Гезенко, Роза Радичкова. „Д-р Иван Богоров", Том 5, Съставителство, бележки и показалци – Инна Пелева, С., 2014.

  Йордан Радичков. Събрани съчинения. Редакционна колегия: Валери Стефанов, Инна Пелева, Боян Биолчев, Мария Младенова, Джузепе дел Агата, Мари Врина, Иванка Гезенко, Роза Радичкова. Нике, Том 6, Съставителство, бележки и показалци – Инна Пелева, С., 2015.

  Йордан Радичков. Събрани съчинения. Редакционна колегия: Валери Стефанов, Инна Пелева, Боян Биолчев, Мария Младенова, Джузепе дел Агата, Мари Врина, Иванка Гезенко, Роза Радичкова. Нике, Том 7, Съставителство, бележки и показалци – Инна Пелева, С., 2016.

 

Дейности

Дипломанти и Докторанти

Други