гл. ас. д-р Иван Атанасов Чолаков


Телефон: 032/ 261 374
Мейл: tcholakov_mobe@abv.bg
Кабинет: Методика по български език, Учебен център, кaб. № 8
Приемно време: Понеделник от 13:30 до 15:30 ч.

Област на научната квалификация

Методиката на обучението по български език

Образование

1981-1986

Магистър по славянска филология (бохемистика)

 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски"

 

1976-1979

Техникум по фина механика – Пловдив

Професионална кариера

Учител по български език и литература в средното училище

Хоноруван асистент по Методика на българския език и

Методика на българската литература

Асистент по Методика на обучението по български език

Главен асистент по Методика на обучението по български език

 

2016 г.

Главен асистент след  издържан конкурс

ПУ "Паисий Хилендарски", ул. "Цар Асен" 24, Пловдив

 

 2015 г.

Защитета дисертация за придобиване на ОНС „доктор".

Област на висшето образование 1. Педагогически науки

Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...

Докторска програма „Методика на обучението по български език"

ПУ "Паисий Хилендарски", ул. "Цар Асен" 24, Пловдив

 

От 2012 г.

Асистент по Методика на обучението по български език

Хоспетиране, семинарни упражнения и педагогическа практика на студенти от различни специалности на Филологическия факултет

 

ПУ "Паисий Хилендарски", ул. "Цар Асен" 24, Пловдив

 

2008-2012

Хоноруван преподавател по Методика на българския език и Методика на българската литература

Хоспетиране и педагогическа практика на студенти от различни специалности на Филологическия факултет

ПУ "Паисий Хилендарски", ул. "Цар Асен" 24, Пловдив

 

           2008-2012

           Хоноруван преподавател по български език за чужденци

Обучение по български език на чуждестранни студенти

Департамент за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти към ПУ "Паисий Хилендарски"

бул. "България" 236, Пловдив

 

1989-2008

учител по български език и литература

Преподавал е български език и литература от V до XII клас; базов учител за периода 2005-2008 г.

            СОУ „Любен Каравелов" ; ул. „Лютиче" 2, Пловдив

 

          1987-1989

          Учител по български език и литература

          ОУ „Христо Ботев"

          Гр. Раковски

Членства

Говорими езици

чешки       Разбиране – С2, Говорене – С1, Писане – С1

френски   Разбиране – С2, Говорене – С1, Писане – В2

руски        Разбиране – С2, Говорене – В2, Писане – С1

английски Разбиране – В2, Говорене – В1, Писане – В1

Публикации

МОНОГРАФИИ

Зараждане и развитие на методиката на обучението по български език (от Освобождението до началото на ХХ век). Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски", 2016.

 

Зараждане и развитие на методиката на обучението по български език (от Освобождението до началото на ХХ век). Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор". Пловдив, 2015.

 

СТАТИИ

1.                  Първи методически ръководства в обучението по български език след Освобождението до края на XIX век. // Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. Sborník příspěvků přednesených na stejnojmenné konferenci konané v Brně ve dnech 30.5. – 1.6.2013. Editoři: Elena Krejčová, Pavel Krejčí. Brno: Porta Balkanica, 2014, с. 461 – 468. ISBN 978-80-90-4846-7-2

2.                  Специална методика на хърватския педагог Стефан Басаричек в контекста на българската методическа мисъл от края на XIX век. // Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. Koleltivní monografie. Pavel Krejčí, Elena Krejčová a kolektiv. Brno: Masarykova Univerzita, 2015, 177 – 185, ISBN 978-80-905336-6-0.

3.                  Рецепцията на руската педагогическа школа в Методика на граматиката от Климент Карагюлев (1901). // 1894 г. // Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Обществени науки, изкуство и култура, т. I. Съюз на учените, сесия 31 окт. – 1 ноем. 2014, с. 200 – 206. 

4.                  Методика на български език на П. Д. Вълов в контекста на българската методическа мисъл от края на  XIX век. // Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Обществени науки, изкуство и култура, т. I. Съюз на учените, сесия 31 окт. – 1 ноем. 2014, с. 230 – 235.

5.                  Концептуални основи на Методиката на Стоян Заимов от 1894 г. // Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски". Филология. Т. 52, 2014. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски",  с. 249 – 260.

6.                  Парадигма на методическите възгледи за обучението по български език от края на XIX и началото на XX век. // Приноси към теорията и практиката на езиковото образование. Сборник в памет на проф. Кирил Димчев. София: Булвест 2000, 2015, с. 308 – 322.

7.                  Методика на езикознанието от Ст. Чакъров и М. Господинов в контекста на ранната методическа литература за обучение по роден език. // Български език и литература, 2015, бр. 5, 478 – 493.

Дейности

2014 – участие в организацията на Паисиевите четения

2014 /15 – отговорник по организация на учебната дейност към катедрата

2016 /17 – участие в Комисията по КСК

Дипломанти и Докторанти

Други

Автор на художествена проза: Сам в дъжда. Сборник разкази (Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски", 2012)

Активна спортна дейност като футболист в юношеския отбор на „Тракия" (1972-1976)

Научни интереси в областта на методиката на обучението по български език, сравнителното езикознание, социолингвистиката