проф. д-р Запрян Ангелов Козлуджов


Телефон: 032/ 261 222
Мейл: rector@uni-plovdiv.bg
Кабинет: Ректорски кабинет, Ректорат, ет. 1
Приемно време: Вторник от 13:00 до 14:00 ч.

Област на научната квалификация

Литературна теория

Образование

Козлуджов е завършил висшето си образование по специалността бат по увод в литературознанието. Активните му академични изяви започват именно по време на обучението му като редовен аспирант, когато ръководи студентска научно-изследователска група по реализиране на проект „История на българската литературна критика". През 1997 г. Запрян Козлуджов защитава докторска дисертация на тема: „Сказовият тип повествование в българската проза". През същата година Специализираният научен съвет по литературознание при ВАК му присъжда научната и образователна степен доктор по теория и история на литературата (05.04.01). Дипломата за научната степен доктор е приложена към изискуемите документи. 

Професионална кариера

От 1988 г. и до настоящия момент Козлуджов е на щатна длъжност в Пловдивския университет. По предложение на специализирания съвет по литературознание при ВАК (05.12.1999) и на научната комисия към ВАК (март 2000) кандидатът придобива академичната длъжност доцент (Теория и история на литературата, 05.04.01). Дипломата на научното звание доцент е приложена към документацията. Като преподавател в Пловдивския университет Козлуджов е водил семинарни занятия, лекции и специализации по увод в литературознанието, литературна теория, историческа поетика, естетика. В продължение на 5 години доц. Козлуджов чете лекции по литературна теория в магистърската програма „Българистика" в Бургаския свободен университет. В същия университет той води и специализации по наратология. Отново в продължение на 5 години Козлуджов е лектор по дисциплината „Увод в литературознанието" във филиала на ПУ „Любен Каравелов" в Кърджали. Спазени са изискванията за необходимия лекционен хорариум. Всяка академична година от хабилитирането му и до този момент кандидатът в конкурса изработва между 160 – 200 лекционни часа. Съществено място в биография на доц. Козлуджов заема и участието му в административно управленческата дейност на Пловдивския университет, чийто ръководител без прекъсване e в продължение на 20 години. Характеристиката му на ръководител на Пловдивския университет го представя като: Заместник-декан на Филологическия факултет (1993 – 1999); Заместник Ректор (2000-2003; 2004-2007); Главен секретар, изпълняващ длъжността на Зам.-ректор (2007-2011); Ректор на ПУ (2011 – до настоящия момент). 

Членства

Съюз на учените в България

Член на УС на Съвета на ректорите на Република България

 

Награда за най-добра литературоведска публикация на сп. „Език и литература" за 1998 година

Говорими езици

Руски език

Четене    Отлично

Писане   Отлично 

Разговор Отлично

Публикации

·        КНИГИ:

1. Повествователят-подстъпи към интерпретацията му, Пловдив, 1994

2. Литературният сказ и проявите му в българската проза. Пловдив, 1998

3. Идентичност и интерпретация. Пловдив, 1999

4. Херменевтичният подход – основания и изпитания. София, 2005

5. Херменевтичният подход – основания и изпитания, второ допълнено издание, София, 2012

 

·        Студии:

 

1.      Към характеристиката на литературния сказ. – сп. "Литературна мисъл" бр. 1/1986, стр. 52-65

2.      За литературоведската терапевтичност на херменевтичния подход. - сп. "Език и литература", бр. 1/2000 г., стр. 80-93

3.      Рефлексията и разбирането на художествения текст в системата на литературоведския анализ и интерпретация. – сп. "Философски алтернативи", бр. 5-6/1992 год., стр. 121-130

4.      Категорията "автор" като философски и наратологичен проблем /Съвременни възгледи и основанията им/. В сб.: Да отгледаш смисъла, /сборник в чест на Радосвет Коларов/, С., 2004, стр. 186-195

5.      Основания и изпитания на личностната и авторова идентичност. В: З. Козлуджов, Идентичност и интерпретация, Пловдив, 1999 г. , стр. 3-36

6.      Слово и герои в цикъла разкази "Корените. Хроника на едно село" от Васил Попов. В: З. Козлуджов, Идентичност и интерпретация, Пловдив, 1999 г., стр. 37-72

7.      Рефлексия, херменевтична идентичност и литературна интерпретация. В: З. Козлуджов, Идентичност и интерпретация, Пловдив, 1999 г., стр. 73-97

 

·        Статии в специализирания научен печат:

           

            сп. "ЛИТЕРАТУРНА МИСЪЛ":

            1. Ритъмът в художествената проза - между спорното и безспорното. Бр. 8/1985, стр. 130-134

            2. Към характеристиката на литературния сказ. Бр. 1/1986, стр. 52-65

            3. Филологическа херменевтика - аналитично-теоретичен обзор.  Бр. 7/1986, стр. 132-137

            4. Проблемът за сказа в руското литературознание от 20-те години. Бр. 8/1987 г., стр. 35-45

            5. Повествовател и повествователен изказ в художествената проза. Бр. 2/1991 г., стр. 55-76

            6. Разказвач и разказване в прозата на Л. Каравелов. Бр.3/1993 г., стр.71-79

 

сп. "ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА":

            7. Присъствието на разказвача. Бр. 3/1986 г., стр. 64-75

            8. Българският символизъм - нови аспекти на един стар проблем. Рецензия, бр. 6/1986, стр. 132-136

            9. Социалният статус на литературната творба и проблемите на литературната комуникация. Бр. 2/1987 г., стр. 104-111

            10. Сказът и сказовата теория в литературен и литературоведски контекст. Бр. 3/1990 г., стр. 88-95

            11. Формиране и зараждане на българския литературен сказ /от "търсещо-литературен" към "литературен" тип наративност/.Бр. 3/1991, стр. 112-122

            12. Реторическото съвършенство на "несъвършените изречения". Рецензия, бр. 5./1991 г., стр. 134-138

            13. Рефлексия и рефлексивност в автобиографичното и мемоарното повествование. Бр. 5./1992 г., стр. 105-110

            14. Елин-Пелиновият цикъл "Пижо и Пендо" и неговата литературно-историческа цена. Бр. 2/1993 год., стр. 130-136 

            15. Борис Томашевски - или призванието на филолога, Бр. 4//1994 год., стр. 38-43

            16. Литературоведска завършеност и методологическо единство. Рецензия, бр. 2/1994 год., стр. 141-144

            17. Диалогизираният монолог - наративни принципи  в цикъла "Разни хора, разни идеали" на Алеко Константинов. Бр. 3/96г., стр.41-53

18. Авторът - между живота и смъртта. Бр. 5-6/97 г., стр.108 -116

            19. Изпитания и основания на авторовата идентичност. Бр.4/99 г.,стр.32-40

20. За литературоведската терапевтичност на херменевтичния подход. Бр. 1/2000 г., стр. 80-93

 

            сп. "ФИЛОСОФСКИ АЛТЕРНАТИВИ":

 

            21. Рефлексията и разбирането на художествения текст в системата на литературоведския анализ и интерпретация. Бр. 5-6/1992 год., стр. 121-128

 

            НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА ПУ. ФИЛОЛОГИИ:

 

            22. Сказоподобните форми в творчеството на Л. Каравелов и ролята им в развойния процес на сказа. Том 26, кн. 1/1988, стр. 111-121

            23. Повествованието от първо лице в художествената проза. Т. 28, кн. 1/1990, стр. 313-320

            24. Рассказчик в ранней прозе Любена Каравелова. Т. 28, кн. 1/1990, стр. 51-59

            25. Идеите на Р. Ингарден за конкретизацията на литературната творба. Т. 29, кн. 1/1991, стр. 137-147

            26. Относно дефинитивната проблематичност на понятието "повествователен тип". Том 29, кн. 1/1991, стр. 337-377

            27. Функции на пародийната стилизация в Елин-Пелиновия цикъл "Пижо и Пендо". Том. 30, кн. 1/1992, стр. 139-144

            28. "Развещественото" слово. Том 32, кн. 1/1994, стр. 431-439

            29. Многостранно и задълбочено изследване върху проблемите на литературната комуникация. Рецензия, том 32, кн. 1/1994, стр. 553-557

            30. Наративният хумор в прозата на Чудомир. Том 34, кн. 1/1996, стр.327-324

31. "Дума - дума изкарва" (наративното моделиране на патриархалния свят). Том 35, кн. 1/1997, стр.373-382

32. Словесното битие и битийното слово. Том 36, кн.1/1998, стр.391- 395

33. Автобиографичният прочит. Т. 37, кн. 1/1999, стр. 119-123

 

            НАУЧНИ СБОРНИЦИ:

 

            34. Ролята на рефлексията в литературната интерпретация, в сб.: Рефлексия, дейност, култура. Пловдив, 1990 г., стр. 43-55

35. Повествователят - подстъпи към интерпретацията му, в сб.: Проблеми и аспекти на литературната интерпретация. Пловдив, 1993 год., стр. 243-270

            36. Автобиография и рефлексивност, в сб.: Рефлексия, дейност, култура. Пловдив. 1993 г., стр. 67-71

            37. Историческотото самодвижение на литературната творба, под печат в сб.: Лингвистика, поетика, литературна история

            38. Към проблема за отношението жанр - възприемателска система в Каравеловите разкази и повести, в сб.: Литерагура и Възрождане. Пловдив, 1994 г., стр. 176-187

            39. Функции на разказвача и техника на разказа в "Барутен буквар" от Йордан Радичков, в сб.: Език и свят. Съвременна филологическа проблематика. Пловдив, 1995, стр. 159-165

            40. Шлагерните метаморфози на един литературен текст, в сб.: Шлагерният дискурс в литературата. Велико Търново, 1999, стр. 33-39

41. Идеите на Роман Ингарден за двуизмерната структура на литературната творба и съвременният им литературоведски контекст, в сб.: ІV Kolokvium slawistyczne mflskobulgarskieq. Poznаn, 1999, стр. 68-73

42. Основания и изпитания на идентичността, в сб.: Език, литература, идентичност. УИ „Св. Климент Охридски", С., 1999, стр. 29-41

43. Наративът в "Страници из книгата за страданията на българския народ" от Л. Каравелов и славянския исторически контекст, в сб.: Jezyk literature. Kultura Slowian dawniej I dzisq. Poznan, 1999, стр. 77-85

44. Еротика на Книжното тяло, в сб.: Литературата – зони на ерогенност. Велико Търново, 2000, стр. 69-75, също и в сп.: "Страница", бр. 2/2000, стр. 119-123

45. За "погледа отвътре" при интерпретацията на чужда литература, в сб.: Изворът на Нарцис. Пловдив, 2000, стр. 133-140 /Сборник в чест на доц. Клео Протохристова/

46. Автобиографичното "аз" на Александър Балабанов – "Гардероб" /или в гардероба/ на българския културен и литературен живот от първата половина на 20-ти век, в сб: Гардеробът на литературата. Велико Търново, 2001, стр. 112-121

47. Interpretacja komparatywna w nauczaniu literature obcych /Аспекти на компаративизма при изучаване на чужди национални литератури/ на полски език в сб: Slwistika u progu nowego wieki. Poznan, 2001, стр. 57-63

48. За света и начините на разказването му в "Диви разкази" на Николай Хайтов, предговор към изданието "Диви разкази". С., 2000, стр. 7-18

49. Словесното битие и битийното слово в "Корените", в сб: Писателят. "Това красиво човечество" Васил Попов. Изследвания. Материали. Спомени. В. Търново, 2001, стр. 11-17

50. Библейски мотиви и образи в романа "Хайка за вълци" на Ивайло Петров, в сб: Следите на Свещената книга в българската литература. Велико Търново, 2001, стр. 277-283

51. Другото име на "езерното" момче /за символиката на водата и водния свят в повестта "Езерното момче на П. Вежинов/, в сб: Хидрофилия и хидрофоби/нов рибен буквар/. Велико Търново, 2002, стр. 180-189

52. За категорията "лице" и проявленията й в първоличните повествователни форми, в сб: Пространствата на езика и присъствието /сб. в чест на 60-годишнината на проф. дфн. Иван Куцаров/. Пловдив, 2002, стр. 91-99

53. Учебно съдържание, образователни стандарти, ученическа аудитория – срещи и разминавания, в сб: Науката, методиката и училището – конфликтни точки, срещи и разминавания. Смолян, 2002, стр. 147-151

54. Русско-турская освободительная война в литературной памяти ее современников Ивана Вазова и Петко Славейкова, в сб: ІV Славистические чтения в памяти профессора П. А. Дмитриева и профессора Г. А. Сафронова. Санкт-Петербург, Филологический факультет, СПгУ, 2003, стр. 145-148

55. Съновиденията в сюжетно-композиционната структура на романа "Антихрист" /или за пътя от знанието към познанието/, в сб: Българска литература: История и съвременност. Шумен, 2003, стр. 152-161

56. Също и в сб: Словесност и литература. Благоевград, 2003, стр. 283-289

57. Пространствата на паметта и националната ни литературна география в мемоарите на К. Константинов, в сб.: Литературната география – пътешественици и домоседи. Велико Търново,  2004, стр. 109-118

58. За естетическите измерения на българския етос в "Корените" на В. Попов, в сб.: Памет и дълг. При глаголемите на българската литература. /сб. по повод 60-годишнината на проф. дфн Иван Радев/, В. Търново, 2003, стр. 425-432

59. Борис Томашевски и руската литературна наука от първите десетилетия на миналия век, в сб: Проблеми, имена и школи в руското литературознание през ХХ век. С., 2003, стр. 42-47

60. Категорията "автор" като философски и наратологичен проблем /Съвременни възгледи и основанията им/, в сб.: Да отгледаш смисъла. /сборник в чест на Радосвет Коларов/, С. 2004, стр. 186-195

61. Мемоарната памет – конструкция и /или/ реконструкция на литературното ни минало в "Път през годините" на Константин Константинов, в сб.: Хуманитарното знание – традиционни опори и актуалност. Бургас, 2003, издание на БСУ, стр. 39-45

62. За света и начините на разказването му в "Родихме се змейове" на Йордан Вълчев, в сб.: Змей със змейовете и човек с човеците – Йордан Вълчев, Изследвания, материали, спомени. В.  Търново,2005, стр. 43-48

63. Идеите за структурно-функционалното битие на изкуството в изследваниата на Ян Мукаржовски, в сб.: НТ на ПУ, т. 43, кн.1, сб. Б, 2005 г. – Чешко-български колоквиум, Прага, 23-24 май 2005 г., стр.151-157

64. Рефлексия и рефлексивност в есеистиката на Илия Волен – в сб.: Научни трудове на Пловдивския университет.- том 44, книга 1, сб. Б, 2006 г. – Филология, стр. 180-188, Университетско издателство на ПУ, 2007 г.

65.             Автор, личност, идентичност в епохата на „постмодерна" – статия в сп.: Радови-часопис за хуманистичке и друштвене науке.- бр. 10, 2007, стр. 123-135, изд. Филозовски факултет универзитета у Баньоj Луци, Баня Лука, 2007, Босна и Херцеговина

66.             Прозрение и съновидение в романа „Антихрист" на Емилиян Станев – статия в:  сборник „Емилиян Станев – безкрайните ловни полета на литературата".  Университетско издателство  „Св. Кирил и Методий", 2008 г.,стр. 97-104

67.             1907 година в мемоарите на Константин Константинов – статия в: сб. 1907, стр. 127-138, НБУ, издателство „Сиела", С., 2008

68.             Градските топоси в мемоарите на Константин Константинов /символна знаковост и интерпретативни измерения/  - статия в: сб. Topografia tozsamosci, tom 1,научно издателство на Университет „Адам Мицкевич" Познан /Полша,2012г., стр.29–37

69.             „Млади" срещу „Стари" – 1907–2008 /за неосъществения и осъществения литературен скандал/ - статия в: сб. Литературният скандал. Скандалът като литература. Пловдивско университетско издателство, 2009,стр. 145-155

70.             Европейското образователно пространство и хуманитарното обучение – проблеми и перспективи, 2010 – статия, приета за печат в Научен сборник на Университет Баня Лука, Босна и Херцеговина

71.             Понятията „ личност" и „идентичност" в критическите рефлексии на ХХ век – статия в сборник „Традиции и приемственост", том 2 – Езикознание и литературознание, стр. 121-137, издателство „Фабер", 2011

72.             Културното ни минало между двете световни войни в спомените на Кирил Кръстев – статия,  в: сб. Научни трудове на ПУ, т. 49, кн.1, В, 2011 –Филология, УИ „Паисий Хилендарски", 2012г., стр.24-29

73.             Метаморфози на сакралността в романите „Хайка за вълци" на Ивайло Петров и „Антихрист" на Емилиян Станев – статия, приета за печат в сб.: Образи на светостта и светостта в образите, Познан/Полша/, изд. УАМ, 2012

74.             Реформите на Кемал Ататюрк и турското образование в България през 20–те и 30–те години на миналия век, статия , приета за печат в сб. на Анкарския университет

75.             Бит,битие и наративни стратегии в разказите на Йордан Вълчев, статия, приета за печат в сборник наПУ–филиал Смолян

Доклади:

 

1. Историческото самодвижение на литературната творба - Втора национална младежка школа "Съвременни проблеми на езикознанието и литературознанието", Шумен, 26-29.06.1985

2. Сказовата проза на Хайтов - Трета национална комплексна научна конференция по проблемите на литературознанието - Институт за литература при БАН, София, 21-22.11.1985 (съобщен в сп. "Литературна мисъл", кн. 2/86, раздел "Хроника", стр. 134)

3. Сказът като литературно-теоретичен проблем във възгледите на М. М. Бахтин - конференция на младите научни работници филолози – ПУ, 5-6.12.1986

4. Героят разказвач в прозата на Н. Хайтов - Втори международен колоквиум "Проблеми на българската литература" - София, ноември, 1987, (съобщено в сп. "Език и литература", кн. I, 1988 , раздел "Хроника", стр. 141)

5. Формиране на българския литературен сказ, доклад, четен на Втората национална конференция по историческа поетика – Банкя, април, 1989 /съобщено в сп. Литературна мисъл, бр.8, 1989 г., раздел "Хроника" стр. 162/

6. Разказчик и повествование в прозе Л. Каравелова - 19-та международна конференция в Петербургския университет, Санкт-Петербург, 12-16.03.1990

7. Понятието "повествователен тип" - доклад, четен на Третата национална конференция по историческа поетика – Банкя, април, 1990 /съобщено в сп. "Лит. мисъл", бр. 8, 1990, раздел "Хроника", стр. 144/

8. Повествованието от първо лице в художествената проза. - Пловдив, Паисиеви дни, юни, 1990

9. Към проблема за отношението жанр - възприемателска система в Каравеловите разкази и повести - Национална научна конференция "Жанр и възприемател в епохата на българското Възраждане", Арбанаси, 18-19.10.1990

10. Идеите на Ингарден за конкретизацията на литературната творба - Трети българо-полски колоквиум, Пловдив, 11.1990

11. Идеите на Роман Ингарден за двуизмерната структура и конкретизацията на литературната творба и съвременният им литературоведски контекст - доклад, четен на Четвъртия българо-полски колоквиум, Познан, октомври, 1992 /съобщено в сп. "Език и литература", бр. 6.

12. Функции на пародийната стилизация в Елин-Пелиновия цикъл "Пижо и Пендо" - Паисиеви дни, май, 1992, Пловдив

13.Разказвач и разказване в "Барутен буквар" на Йордан Радичков - Юбилейна научна конференция "20 години българска филология в ПУ" - 9-10.06.1993, Пловдив

14. Развещественото слово - Паисиеви дни, май, 1994, Пловдив

15. Наративът в "Страници из книгата за страданията на българския народ" от Л. Каравелов и славянския исторически контекст - доклад, четен на II международна конференция "Език, литература и култура на славяните - в миналото и днес", гр. Познан - Университет "Адам Мицкевич", 22-24.09.1994 год.

16. Наративният хумор в прозата на Чудомир – Пловдив, Паисиеви дни, 4-10.06.1996

17. Фейлетоните на Алеко Константинов - Шести българо-полски колоквиум в Познанския университет "Адам Мицкевич", септември, 1996, Познан

18. Реторики на авторството - доклад, четен на  национална конференция на тема "Реторика на литературоведския дискурс", Институт за литература при БАН, 27-28.11.1997 г.

19. "Дума дума изкарва" (наративното моделиране на патриархалния свят), Пловдив, Паисиеви дни, 2-13.06.1997

20. Шлагерните метаморфози - доклад, четен на национална конференция на тема "Шлагерният дискурс (в) на българската литература", 8-9 май 1998 г., ВТУ

21. Кръстните изпитания на идентичността - доклад, четен на Национална конференция на тема "Идентичност и другост в българското културно пространство" 21-22 май 1998 г.- СУ

22. Словесното битие и битийното слово - доклад, четен на Международна юбилейна научна конференция "25 години филологии" в ПУ, 22-23.10.1998 г.

23. Хайдегер и проблемът за словесното сътворяване на битието - доклад, четен на национална конференция "Критика на модерността", 26-31.10.1998 г.

24. Дума и смисъл в прозата на Васил Попов - доклад, четен на Юбилейна научна конференция "Началата на литературата", 19-20.11.1998 г., СУ

25. Автобиографичният прочит  - Национална конференция "Четенето и книгата" 28-30.04.1999, ПУ, Пловдив

26. Еротика на книжното тяло -  Национална научна конференция "Литературата - зони на ерогенност", ВТУ, Арбанаси 14-15.05.1999

27. Автобиографичното "аз" на Александър Балабанов – "Гардероб" /или в гардероба/ на българския културен и литературен живот от първата половина на 20-ти век, ВТУ, Арбанаси, май, 2000 г.

28. Interpretacja komparatywna w nauczaniu literature obcych /Аспекти на компаративизма при изучаване на чужди национални литератури/ Poznan-Obrzycko, 1-2 юни 2000 г.

29. Библейски мотиви и образи в романа "Хайка за вълци" на Ивайло Петров, ВТУ, 29-30.09.2000 г.

30. Другото име на "езерното" момче /за символиката на водата и водния свят в повестта "Езерното момче на П. Вежинов/, ВТУ, Арбанаси, 6-7.06.2001 г.

31. Учебно съдържание, образователни стандарти, ученическа аудитория – срещи и разминавания, Смолян, септември, 2001

32. Съновиденията в сюжетно-композиционната структура на романа "Антихрист" /или за пътя от знанието към познанието/, Шумен, 30.10.–01.11.2001 г.

33. Русско-турская освободительная война в литературной памяти ее современников Ивана Вазова и Петко Славейкова, ІV Славистические чтения в памяти профессора П. А. Дмитриева и профессора Г. А. Сафронова, Санкт-Петербург, Филологический факультет, СПгУ, 11-12.09.2002 г.

34. Борис Томашевски и руската литературна наука от първите десетилетия на миналия век, СУ, МАПРЯЛ, октомври, 2002

35. Мемоарната памет – конструкция и /или/ реконструкция на литературното ни минало в "Път през годините" на Константин Константинов, БСУ, юни, 2003

36. За света и начините на разказването му в "Родихме се змейове" на Йордан Вълчев, ВТУ, май, 2004

37. Идеите за структурно-функционалното битие на изкуството в изследваниата на Ян Мукаржовски, Прага, Карлов университет, 23-24.05.2005 г.

38. Рефлексия и рефлексивност в есеистиката на Илия Волен, 100-години от рождението на Илия Волен, ИЛ-БАН, 5-6.10.2005 г.

39. Автор, личност, идентичност в епохата на „постмодерна". Филозофски факултет универзитета у Баньоj луци, Баня лука, /Босна и Херцеговина/, 10-11.11.2006 г.

40. Цикълът разкази „Корените" на Васил Попов в съвременния български литературен процес – доклад, изнесен на международна конференция: „Наука и савремени друштвени процеси", Баньалука,Университет Банялука, 9 и 10 ноември 2007 г., Босна и Херцеговина

41.  Прозрение и съновидение в романа „Антихрист" на Емилиян Станев, доклад, изнесен на национална конференция: „Емилиян Станев в българската литература, изкуство и култура", Велико Търново, ВТУ, 28 февруари 2007 г.

42.  1907 година в мемоарите на Константин Константинов, доклад, изнесен  на научна конференция: „1907 в българската литература", София, НБУ, 11 май 2007 г.

43. Градските топоси в мемоарите на Константин Константинов /символна знаковост и интерпретативни измерения/, пленарен доклад, изнесен на международна конференция: „Mapa Kulturova Nowej Europy", УАМ - Познан, Полша, 7-9 октомври 2008 г.

44. Европейското образователно пространство и ПУ "Паисий Хилендарски" – проблеми и перспективи, доклад, изнесен на международна научна конференция: „Опитът в прилагането на Болонската декларация", Университет Баня Лука (Босна и Херцеговина), 5-6.11.2009 г.  

45. „Млади" срещу „Стари" – 1907–2008 /за неосъществения и осъществения литературен скандал/,доклад, изнесен на научна конференция: „Литературният скандал. Скандалът като литература", Пловдив, ПУ, 28-29 май 2009 г.

 

46. Понятията „ личност" и „идентичност" в критическата теория на Ерих Фром и Херберт Маркузе – доклад, изнесен на научна конференция, Пловдив, март, 2010 г.

 

47. Културното ни минало между двете световни войни и мемоарните рефлексивни механизми в спомените на Кирил Кръстев, доклад, изнесен  на национална конференция: „Юбилейни Паисиеви четения", 3-4 ноември 2011 г., Пловдив.

48. Метаморфози на сакралността в романите „Хайка за вълци" на Ивайло Петров и „Антихрист" на Емилиян Станев, доклад, изнесен на международна конференция „Образи на светостта – светостта в образите", Университет „Адам Мицкевич", Полша, гр. Шамотули,  9-10 май 2012 г.

 

 49.      Реформите на Кемал Ататюрк и турското образование в България през 20–те и 30–те години на миналия век, доклад,изнесен на международен симпозиум „България и Турция на междукултурния кръстопът – език, история, литература – 2, 4-6 октомври 2012г., Анкарски университет

 

50.    Бит,битие и наративни стратегии в разказите на Йордан Вълчев, доклад, изнесен на юбилейна национална научна конференция наПУ–филиал Смолян,19-21октомври 2012г.

 

 

 

Научни публикации в чужбина:

 

1. Идеите на Роман Ингарден за двуизмерната структура на литературната творба и съвременният им литературоведски контекст, в сб.: ІV Kolokvium slawistyczne mflskobulgarskieq, Poznаn, 1999, стр. 68-73

2. Наративът в "Страници из книгата за страданията на българския народ" от Л. Каравелов и славянския исторически контекст, в сб.: Jezyk literature. Kultura Slowian dawniej I dzisq, Poznan, 1999, стр. 77-85

3. Interpretacja komparatywna w nauczaniu literature obcych /Аспекти на компаративизма при изучаване на чужди национални литератури/ на полски език в сб: Slawistika u progu nowego wieki, Poznan, 2001, с. 57-63

4. Русско-турская освободительная война в литературной памяти ее современников Ивана Вазова и Петко Славейкова, в сб: ІV Славистические чтения в памяти профессора П. А. Дмитриева и профессора Г. А. Сафронова, Санкт-Петербург, Филологический факультет, СПгУ, 2003, стр. 145-148

5. Идеите за структурно-функционалното битие на изкуството в изследванията на Ян Мукаржовски, в сб. резюмета: Cesko-bulgarske kolokvium 2005, изд., Aequitas, Vydavatelstvi a Nakladatelstvi, стр. 27

6. Автор, личност, идентичност в епохата на „постмодерна" – статия в: сп. Радови-часопис за хуманистичке и друштвене науке, бр. 10, 2007, стр. 123-135, изд. Филозовски факултет универзитета у Баньоj Луци, Баня Лука, 2007, Босна и Херцеговина

7. Европски образовни простор, хуманистичке науке и Пловдивски универзитет „Паjсиjе Хилендарски" – проблеми и перспективе, 2010 – статия, приета за печат в Научен сборник на Университет Баня Лука, Босна и Херцеговина

8. Градските топоси в мемоарите на Константин Константинов /символна знаковост и интерпретативни измерения/  - статия в: сб. Mapa Кulturova Nowej Europy, изд. Университет „Адам Мицкевич", Познан /Полша/, 2012

9.  Метаморфози на сакралността в романите „Хайка за вълци" на Ивайло Петров и „Антихрист" на Емилиян Станев, в сб: Obraz swietosci – swietosc w obraze, изд. УАМ, Полша, 2012 /под печат/

 

Рецензии и отзиви:

 

1. Ритъмът в художествената проза - между спорното и безспорното, сп. "Литературна мисъл", бр. 8/1985, стр. 130-134 (рецензия за книгата на М. М. Гиршман "Ритм художественной прозы", М., 1982)

2. Българският символизъм - нови аспекти на един стар проблем -  сп. "Език и литература", бр. 6/1986, стр. 84 -86 (рецензия за книгата на Р. Ликова "Проблеми на българския символизъм", С.,1988)

3. Реторическото съвършенство на "несъвършените изречения" - сп. "Език и литература", бр. 5/1991, стр. 134-138 (рецензия за книгата на Клео Протохристова "Несъвършени изречения"), Пловдив, 1999

4. Литературоведска завършеност и методологическо единство - сп. "Език и литература", бр. 2/1994, стр. 141-144 (рецензия за книгата на Атанас Бучков "Литературнотеоретични фрагменти", Пловдив, 1994, публикувана е и в Научни трудове на ПУ, Филологии, том 32, 1994, стр. 563-566)

5. Многостранно и задълбочено изследване върху проблемите на литературната комуникация - Научни трудове на ПУ, Филологии, том 32, кн. 1/1994, стр. 553 - 555 (рецензия за книгата на Огнян Сапарев "Литературната комуникация", Пловдив, 1994)

6. Четвърти славистичен полско-български колоквиум - съвместно с  Кр. Чакърова - Научни трудове на ПУ, Филологии, том 30, кн. 1/1999, стр. 205-208

7. Учебно съдържание, образователни стандарти, ученическа аудитория – срещи и разминавания, в сб: Науката, методиката и училището – конфликтни точки, срещи и разминавания, Смолян, 2002, стр. 147-151 (рецезия на учебника по литература за 9-ти клас на издателство "Анубис")

8. Духовните висоти на поета, в-к  „Български писател" бр. 29/382/ от 24.11.2003 г., стр. 5 (рецензия за стихосбирката на Тодор Биков „Кристално наднебесие" изд. „Българска книжица", С., 2003 г.)

9. Празничните хоризонти на духа, в-к „Словото", бр. 12 /560/ от 24.09.2008, стр. 12 (рецензия за стихосбирката „Душа зад хоризонта", изд. „Български писател", С., 2007г.)

Дейности

Дипломанти и Докторанти

Други