доц. д-р Мария Атанасова Йовчева


Телефон: 032/ 261 475
Мейл: yovchevam@mail.bg
Кабинет: 240, Ректорат, ет. 2
Приемно време: Вторник от 14:00 до 15:00 ч.

Област на научната квалификация

Средновековна българска литература и книжнина; средновековна литургическа книжнина; кирилометодиевистика; библеистика; химнология; история на българския език.

Образование

Научна биография нa доц. д-р Мария Атанасова Йовчева

Общи данни

Родена през 1959 г. в гр. Средец (обл. Бургас). Завършва Българска филология в СУ „Св. Климент Охридски" (1981 г.). От 1987 редовна аспирантка в Института за български език при БАН. През 1999 г. защитава дисертация за образователната и научна степен доктор на тема „Солунският октоих – среднобългарски паметник от края на XIII в."

 

Научни звания

1990–1991   н.с. в Библиотеката на БАН

1991–1993   н.с. в Института за български език, БАН

1994–2002   н.с. в Кирило-Методиевския научен център, БАН

2002–2009    ст.н.с. II ст. в Кирило-Методиевския научен център, БАН

2009–2012    доцент в Института за литература, БАН

март 2012    доцент във Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски"

март 2012    доцент в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски"

юли 2014     професор в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски"

 

Преподавателска дейност

1994–1999  хоноруван преподавател, семинарни упражнения по Старобългарски език и История на българския език в Катедрата по кирилометодиевистика към ФСФ, СУ „Св. Кл. Охридски"

от април 2012 – редовен преподавател (доцент) по Стара българска литература в в ПУ „Паисий Хилендарски"

от март 2012 г. – редовен преподавател (доцент, професор) по Църковнославянски език, Старобългарска книжнина и Химнология в Богословски факултет на СУ „Св. Климент Охридски"

 

Участия в конференции – над 80 национални и международни научни форума.

 

Публикации. Автор на две монографии; съавтор на съвместен труд за историята на средновековната литература, съавтор на каталог на средновековни ръкописи и на две издания на средновековни български паметници; автор на над 150 научни студии и статии, рецензии, обзори и персоналии, енциклопедични статии и др., публикувани в Австрия, България, Германия, Дания, Израел, Италия, Русия, Македония, Украйна, Чехия, Сърбия, Словения.

 

Цитати. Над 1500 цитирания в научни публикации, излезли в Австрия, България, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Египет, Испания, Италия, Литва, Македония, Полша, Русия, САЩ, Словения, Словакия, Сърбия, Украйна, Унгария, Хърватска, Чехия, Швеция.

 

Информация на http://www.pravenc.ru/text/1238015.html

 

Професионална кариера

Членства

Говорими езици

Публикации

 

Книги

Николова, С., М. Йовчева, Т. Попова, Л. Тасева. Българското средновековно културно наследство в сбирката на Алексей Хлудов в Държавния исторически музей в Москва. Каталог. С., 1999. ISBN 954-9787-02-8

Рец.:   Bojčeva, P. – Etudes balkaniques, 36, 2000, 4, p. 153–155.

Книга на пророк Иезекиил с тълкования. Изданието е подготвено от Л. Тасева и М. Йовчева. Подбор на гръцкия текст Т. Илиева (= Старобългарският превод на Стария завет. Т. 2.). С., 2003, 454 с. (самостоятелна част с. 267–445; в съавторство с Лора Тасева с. 31–84). ISBN 954-9787-09-5

Рец.:  Bláhová, E. – Slavia, 73, 2004, 309–310.

                Laleva, T. – Eslavistica Complutense,  2004, 4, 284–285.

                Dimitrova, M.– Scripta & e-Scripta, 2004, 2, p. 425.

                Славова, Т. – Palaeobulgarica, 2004, 3, 112–118.

               Макариjоска, Л. – Македонски jазик, 54–55, 2003–2004, 187–190.

               Tomelleri, V. – Zeitschrift für slavische Philologie, 63, 2004, 415–422.

Йовчева М. Солунският октоих в контекста на южнославянските октоиси до XIV век. (=Кирило-Методиевски студии. Кн. 16). С., 2004, 479 с.

Rez.:    Parenti, S. – Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata. 3 serie, vol. 2, 2005, 311–312.

Берлински сборник. Среднобългарски книжовен паметник от началото на XIV век с допълнения от други ръкописи. Изданието е подготвено от Х. Миклас, Л. Тасева, М. Йовчева./Berlinski sbornik. Ein kirchenslavisches Denkmal mittelbulgarischer Redaktion des beginnenden 14. Jahrhunderts. Hrsg. von H. Miklas, L. Taseva, M. Jovčeva (= Schriften der Balkan komission 47, Fontes 3). Wien–Sofia: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2006, 456 pp. (самостоятелна част с. 213–369; в съавторство с Лора Тасева с. 379–448; в съавторство с Хайнц Миклас и Лора Тасева с. 9–12). ISBN 978-3-7001-3578-4

Рец.: Павлова, Р. – Древняя Русь, 4 (34), 2008, 109–112.

         Рочкомановиħ, А. – Црквене студиjе, бр. 6, 2009, 447–449.

                Кочиш, М. – Studia Slavica Hungarica 54, 2009, № 2, 442–454.

История на българската средновековна литература. Съст. А. Милтенова. 1-о изд. С., 2008; 2-о изд. С., 2009. ISBN 978-954-321-466-2

автор на статиите:

Йовчева, М. Старобългарската химнография, 104–125.

Йовчева, М., М. Димитрова. Евхологични текстове, 160–170.

Йовчева, М., Милтенова, А. Литературата от 927 г. до края на Първото българско царство. Политико-религиозни, литературни и културни процеси, 255–270.

Йовчева, М., Т. Славова, А. Милтенова. Старобългарската литература и източнославянската книжовна традиция, 306–312.

Йовчева, М. Климент Охридски, 230–237.

Йовчева, М. Наум Охридски, 237–239.

Йовчева, М. Петър Черноризец, 267–270.

Йовчева, М. Западнобългарските анахорети през византийското владичество, 409–414.

Милтенова, А., М. Йовчева. Литературата през XIII век. Обща характеристика. Традиции и иновации. Тенденция към документалност, 2008, 435–442.

Йовчева, М. Химнографията през ХІІІ век, 443–452.

Йовчева, М., Л. Тасева. Атонска книжовна реформа, 510–519.

Йовчева, М. Химнографията през ХІV – началото на ХV век, 536–548.

Йовчева, М. Химнописецът Ефрем, 579–581.

Тасева, Л., М. Йовчева. Преводната литература през ХІV век, 551–561.

Йовчева, М., А. Милтенова. Промени в макрожанровите състави, 561–568.

Милтенова, А. М. Йовчева. Българо-руски книжовни връзки. „Второ южнославянско влияние", 676–682.

Йовчева, М. Химнографският репертоар за новите мъченици, 708–711.

Рец.: Цанков, Г. Новаторски  поглед към старобългарската писмена култура. –  в-к Аз-Буки, бр. 43                (2008), с. 14.

             Кузидова, И. – Старобългарска литература, 39-40, 2009, 244–249.

             Шнитер, М. – Scripta&e-Scripta, 6, 2008, 195–232.

Йовчева, М. Старобългарският служебен миней. С., 2014, 390 с. ISBN 978-954-8712-90-3          

Рец.:  Dimitrova, M. – Scripta&e-Scripta, 13, 2014, 323–324.

Minevа, Е. – Cyrillomethodianum, 20, 2015, 302–304

Койчева, Р. – Старобългарска литература, 52, 2015, 183–194.

Боjoвић, Д. Црквене студиje, 11, 2014, с. 733–734.

 

Научни студии и статии

Йовчева, М., Л. Тасева. Двата старобългарски превода на Псевдо-Методиевото Откровение. – В: Кирило-Методиевски студии. Кн. 10. С., 1995, 22–45. ISSN 1820-2446

Тасева, Л., Йовчева, М. Древнеболгарский перевод Апокрифического апокалипсиса Иоанна Богослова. –  Slavia, 65, 1996, № 3, 281–293. ISSN 0037-6736

Тасева, Л., М. Йовчева. Ранната славянска текстова традиция на Книгата на пророк Иезекиил. – Palaeobulgarica, 22, 1998, № 2, 26–39. ISSN 0204-4021

Тасева, Л., М. Йовчева. Изследването на Ватрослав Облак върху Апокалипсиса и проучването на ранните славянски преводи на пророческите книги (Книга на пророк Иезекиил). – In: Simpozij Obdobja 17. Vatroslav Oblak, Ljubljana 12–13.12.1996. Ljubljana, 1998, 23–33. ISBN 004940797

Йовчева, М., Тасева, Л. Среднобългарският превод на Псевдо-Методиевото Откровение. – В: Търновска книжовна школа. Т. VI. Шести международен симпозиум, Велико Търново, 26–28 септември 1994. Велико Търново, 1999, 281–294. ISBN 954-524-214-0

Йовчева, М. Новооткрити химнографски произведения на Климент Охридски в Октоиха. – Palaeobulgarica, 23, 1999, № 3, 3–30. ISSN 0204-4021

Йовчева, М., М. Камуля. От лексиката до структурата на Книга на пророк Иезекиил: резултати от компютърно изследване на средновековен текст на различни равнища. – Palaeobulgarica, 24, 2000, № 3, 3–21. ISSN 0204-4021

Пентковский, А., М Йовчева. Праздничные и воскресные блаженны в византийском и славянском богослужении VIII–XIII вв. – Palaeobulgarica, 25, 2001, № 3, 31–61. ISSN 0204-4021

Йовчева, М., Тасева, Л. Текстовая традиция чтений из Книги Пророка Иезекииля на Богородичные праздники. – В: Език и история на българските средновековни текстове. Сборник в чест на Екатерина Дограмаджиева. С., 2001, 65–80 (= Кирило-Методиевски студии. Кн. 14). ISSN 0205-2253

Йовчева, М. Старобългарската  служба  за  първомъченик  Стефан  и  Стефан  I  папа  Римски. – Старобългарска литература, 32, 2001, 21–44. ISSN 0204-868Х

Йовчева, М. Старобългарската служба за Аполинарий Равенски от Климент Охридски. – Palaeobulgarica, 26, 2002, 1,17–32. ISSN 0204-4021

Йовчева, М. Гимнографическое наследие Кирилло-Мефодиевских учеников в русской книжности. – Древняя Русь, 8, 2002, 100–112. ISSN 2071-9574

http://www.drevnyaya.ru/vyp/stat/s2_8_114.pdf

Йовчева, М. Пражките глаголически листове в контекста на старобългарската химнография. – Wiener Slavistisches Jahrbuch, 47, 2001, 51–72. ISSN 0084-0041

Йовчева, М. Новооткрито химнографско произведение на Климент Охридски и проблемът за западните памети в старобългарския календар. – В: Средновековна християнска Европа: Изток и Запад. С., 2002, 382–393. ISBN 954-9943-30-5

Йовчева, М., Тасева, Л. Хилядолетната традиция на славянската Библия и съвременните преводи на български и словенски. – In: Mednarodni simpozij Obdobja 18. Ljubljana, 9 in 12. december 1999. Ljubljana, 91–107. ISBN 004940708

Йовчева, М. Календарните особености на Путятиния миней – отправна точка за многопосочни разисквания. – В: Slavia Orthodoxa. Език и култура. Сборник в чест на дфн проф. Румяна Павлова. С., 2003, 182–193. ISBN 954-07-1798-1

Йовчева, М. Проблемы текстологического изучения древнейших памятников оригинальной славянской гимнографии. – In: La poesia liturgica slava antica. XIII congresso Internazionale degli Slavisti. Blocco tematico 14. Relazioni. Roma–Sofia, 2003, 56–78. ISBN 954-9787-06-0

Йовчева, М. Новоизводният славянски Октоих по най-ранния препис в кодексите № 19 и 20 от манастира „Св. Екатерина" в Синай. – В: Преводите през XIV столетие на Балканите. Доклади от международната конференция в София, 26-28 юни 2003. С., 2004, 205–234. ISBN 978-954-616-173-4

Иванова, К. М. Йовчева. Путешествие св. Александра Римского (Фракийского) из Рима и Карфагена по балканским землям и дальше. – Древняя Русь, 4(18), 2004, 35–45. ISSN 2071-9574

http://www.drevnyaya.ru/vyp/stat/s4_18_3.pdf

Йовчева, М., Тасева, Л. Божието име Адонаи в книжнината на православните славяни през Средновековието. – В: Jews and Slavs. Vol. 15. Jerusalem–Sofia, 2005, 297–312. ISBN 954-9787-11-7

Йовчева, М. „Руските" памети в Асеманиевото евангелие и Охридския апостол. – В: Нѣсть оученикъ надъ оучителемь своимь. Сборник в чест на проф. дфн Иван Добрев, член-кореспондент на БАН и учител. С., 2005, 220–237. ISBN 954-07-2222-5

Йовчева, М. Старата латинска заемка скриня. – In: Acta Palaeoslavica. Vol. 2. In honorem professoris Angelinae Minčeva. С., 2005, 148–156. ISBN 954-580-177-8

Йовчева, М. Акростихът в старобългарския канон за св. Tроица като свидетел за произхода на творбатa. –  Црквене Студиjе. Год. II. Бр. 2, 2005, Ниш, 299–312. ISSN 1820-2446

Йовчева, М. Езикови свидетелства за произхода на Службата за Пренасяне на мощите на Климент папа Римски. – Във: Филологически изследвания в чест на Климентина Иванова за нейната 65-годишнина. (= Старобългарска литература, 33–34), 2005, 64–77. ISSN 0204-868Х

Йовчева, М. Традиция и новое в богословской терминологии афонских редакторов 14 века (на основе текста Октоиха). – В: Церковнославянский язык: история, исследование, преподавание. Отв. ред. И. Бугаева. М., 2006, 35–54. ISBN 5-7429-0196-8

Тасева, Л., М. Йовчева. Мъчението на св. Аполинарий Равенски в контекста на ранната славянска преводна литература. – In: Abhandlungen zu den Grossen Lesemenäen des Metropoliten Makarij. Bd. 2. Freiburg i. Br., 2006, 153–198. ISBN 3-921940-44-3

Йовчева, М. Святой Вит в древнеславянской книжности. – Древняя Русь, 4(26), 2006, 10–19. ISSN 2071-9574

http://www.drevnyaya.ru/vyp/stat/s4_26_2.pdf

Билярски, И., М. Йовчева. За датата на Успението на цар Петър и за култа към него. – В: Тангра. Сборник в чест на 70-годишнината на акад. В. Гюзелев. С., 2006, 543–557. ISBN 954072435Х

https://ariadnetopology.academia.edu/MariyaYovcheva

Тасева, Л., Йовчева, М. Езиковите образци на атонските редактори. – В: Българска филологическа медиевистика. Сборник научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев. Велико Търново, 2006, 221–240. ISBN 978-954-524-546-6

Йовчева, М. Милутиновият октоих (Уваров 521, ГИМ) като свидетел за славянската богослужебна книжнина от средищата в светите земи. – В: Манастир Бањска и доба краља Милутинa. Зборник са научног скупа одржаног од 22. до 24. септембра 2005. године у Косовскоj Митровици. Ниш–Косовска Митровица, 2007, 359–374. ISBN 978-86-84105-15-0

Йовчева, М. Древнеславянский Октоих: реконструкция его состава и структуры. – In: Liturgische Hymnen nach byzantinischem Ritus bei den Slaven in ältester Zeit. Beitrage einer internationalen Tagung Bonn, 7.–10. Juni 2005. Hrsg. H. Rothe, D. Christians. Paderborn, 2007, 50–73. ISBN 978-3-506-76429-4

Йовчева, М. Январская служба св. Афанасию Александрийскому в ранней славянской книжности. – В: Многократните преводи в Южнославянското средновековие. Сборник доклади от международната научна конференция в София 7–9.07.2005. С., 2006, 91–110. ISBN 95-616-132-2

Йовчева, М. Българската редакция на служебния миней от XIII в. – Старобългарска литература, 37–38, 2007, 3–18. ISSN 0204-868Х

Йовчева, М. Календарът на миней Григ. 1/5 от ОГНБ (втори Добрианов миней). – В: Християнска агиология и народни вярвания. Сборник в чест на ст.н.с. Елена Коцева. София, 2008, 83–104. ISBN 978-954-321-438-9

Getov, D., M. Yovcheva. The Unedited Oktoechos Canons for Prophets and Martyrs in the Byzantine and Slavonic Tradition. – Byzantinoslavica, 66, 2008, № 1–2, 139–166. ISSN 0007-7712

https://ariadnetopology.academia.edu/MariyaYovcheva

Йовчева, М. Возникновение славянских служебных миней: общие гипотезы и текстологические факты. – Scripta&e-Scripta, 6, 2008, 195–232. ISSN 1312-238X                                             

Йовчева, М. Об одной словообразовательной модели в ранних гимнографических текстах (глаголы с суффиксами -ова-/-ева-). – В: Bibel, Liturgie und Frömmigkeit in der Slavia Byzantina. Festgabe  für Hans Rothe zum 80. Geburtstag. Hrsg. D. Christians, D. Stern, V. S. Tomelleri. München–Berlin, 2009, 209–228. ISSN 1868-2936

Йовчева, М. Новые тенденциии в развитии болгарской переводной и оригиналной гимнографии в XIV в. – Древняя Русь, № 4 (38), декабрь 2009, 36–43. ISSN 2071-9574

http://www.drevnyaya.ru/vyp/2009_4/part_4.pdf

Йовчева, М. Южнославянскaта литургическа книжнина през XIII век. – Зборник радова Византолошког института,  46, 2009, 351–364. ISSN 0584-9888.

https://ariadnetopology.academia.edu/MariyaYovcheva

Тасева, Л., М. Йовчева. Мъчението на св. Александър Римски (Един рядък агиографски текст в книжнината на православните славяни). – В: Text – Sprache – Grammatik. Slavisches Schrifttum der Vormoderne. Festschrift für Eckhard Weiher. Hrsg. J. Bestres-Dilger, A. Rabus (= Die Welt der Slaven. Sammelbande. Bd. 39). München–Berlin, 2009, 67–94. ISBN 978-3-86688-081-8

Йовчева, М. Анонимният Канон за архангел Михаил с предполагаем непреводен произход. – Црквене студиjе, бр. 6, 2009, 203–214. ISSN 1820-2446

Yovcheva, M. L. Taseva. Slavonic Vita of Stephen I the Pope of Rome: the Issue of its Latin or Greek Origin. – Scripta&e-Scripta, 8–9, 2010, 365–385. ISSN 1312-238X       

Йовчева, М. Службите за св. Георги на 26 ноември в южнославянските минеи. – В: пѣние мало геѡргию. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Георги Попов. Отг. редактор М. Йовчева; ред. Ив. Добрев, А. Турилов, Емил Трайчев. С., 2010, 101–116. ISBN: 978-954-91538-8-0

https://ariadnetopology.academia.edu/MariyaYovcheva

Йовчева, М. Съставът на киевските печатни минеи в светлината на вековната славянска ръкописна традиция. – Старобългарска литература (Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на Красимир Станчев и Александър Наумов), 41–42, 2009, 53–63. ISSN 0204-868Х

https://ariadnetopology.academia.edu/MariyaYovcheva

Йовчева, М. За една възможна атрибуция на славянската служба за св. Вит, Модест и Крискентия. – В: Зборник на трудови од Меѓународниот научен собир „Свети Наум Охридски и словенската духовна, културна и писмена традиција" (организиран по повод на 1100-годишнината от смртта на св. Наум Охридски). Охрид, 4–7 ноември 2010. Редакциски одбор И. Велев. Скопје, 2011, 159–174. ISBN 978-9989-43-297-2.

Йовчева, М. Установление памяти св. Николая Мирликийского в византийских и славянских oктоихах X–XIV вв. – В: Добрый кормчий. Почитание святителя Николая в христианском мире Почитание святителя Николая в христианском мире. Сост. и общ. ред. А. В. Бугаевский. М., 2010, 222–231. ISBN 978-5-86544-027-7.

https://ariadnetopology.academia.edu/MariyaYovcheva

Йовчева, М. Старобългарските химнографски книги след Симеоновата епоха: преславската редакция на Октоиха. – В: Международен научен симпозиум „Византия и славяните" по случай 20-годишнината от създаването на  Центъра за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев" към СУ „Св. Климент Охридски". София, 12-14 май 2006 г. (= Годишник на СУ „Св. Климент Охридски". Център за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев". T. 96 /15/). София, 2011, 239–251. ISSN 1311-784Х

https://ariadnetopology.academia.edu/MariyaYovcheva

Йовчева, М. Още веднъж за химнографските текстове в Синайския евхологий. В: Погребението и смъртта в юдео-християнската традиция (= Studia Mediaevalia Slavica et Byzantina. Vol. 1.). С., 2011, 232–241. ISSN 1314-4170

https://ariadnetopology.academia.edu/MariyaYovcheva

Йовчева, М. Към лексикалния облик на архаичните химнографски текстове: слав. свѧтъ срещу грц. ϑεῖος, μάκαρ, μάρτυς, ὅσιος. – В: Библеистика. Славистика. русистика. К 70-летию заведующего кафедрой библеистики профессора Анатолия Алексеевича Алексеева. Отв. ред. Е. Л. Алексеева. Санкт-Петербург, 2011, 426–440. ISBN: 978-5-8465-1190-3.

Yovcheva, M. L. Taseva. Translated Literature in Bulgarian Middle Ages as a Social and Cultural Phenomenon. – Scripta&e-Scripta, 10–11, 2012, 271–323. ISSN 1312-238X

https://ariadnetopology.academia.edu/MariyaYovcheva                                                  

Петрова, М., М. Йовчева. Светците от Супрасълския сборник: имена, дати, източници. – В: Преоткриване: Супрасълски сборник. Старобългарски паметник от X век. С., 2012, 377–446. ISBN: 978-619-152-016-9. ISBN 978-619-152-016-9

https://ariadnetopology.academia.edu/MariyaYovcheva

Йовчева, М. Късните гръцки заемки в преводите на преславските книжовници. – В: Международна научна конференция „Културният диалог между Изтока и Запада", посветена на 25 годишнината от създаването на Центъра за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев" към Софийския университет „Св. Климент Охридски" и на 50 годишнината от създаването на Института за източна философия в Токио. (= Годишник на СУ „Св. Климент Охридски". Център за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев". T. 98/17). С., 2013, 259–273. ISSN 1311-784Х

https://ariadnetopology.academia.edu/MariyaYovcheva

Velinova,  V. M. Jovčeva. Costantino il Grande: l`immagine del primo imperatore cristiano nella letteratura liturgica bulgara medievale. – In: La figura di Costantino imperatore e l'ideologia imperiale nella storia culturale, religiosa, civile dei paesi slavi, a cura di Francesco Braschi e Maria Di Salvo. Milano, 2013 (= Slavica Ambrosiana, 4, 2013), с. 49–64. ISBN 978-88-7870-842-6

https://ariadnetopology.academia.edu/MariyaYovcheva

Йовчева, М., Д. Димитров. Об идентификации славянских фрагментов Fb6+Fb17:3 из Шведской Королевской библиотеки в Стокгольме. – Scando-Slavica, 60, 2014, № 1, 128–145. ISSN 0080-6765; 1600-082X

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00806765.2014.910005

Jovčeva M. Slavic Liturgy in Great Moravia and its Hymnographic Components. – In: The Cyril and Methodius Mission and Europe. 1150 Years Since the Arrival of the Thessaloniki Brothers in Great Moravia. Brno, 2015, 250–258. ISBN 978-80-86023-51-9

https://ariadnetopology.academia.edu/MariyaYovcheva

Йовчева, М. Златният век на старобългарската химнография. – В: Българският Златен век. Сборник в чест на цар Симеон Велики (893–927). Съст. Васил Гюзелев, Илия Г. Илиев и Кирил Ненов. Пловдив, 2015, 277–300. ISBN 978-954-8536-18-9.

Йовчева, М. Химнографската прослава на св. Филотея Темнишка в южнославянската книжнина. – В: Сребърният век: нови открития. София, 2016, 183–201. ISBN978-619-176-063-3.

https://ariadnetopology.academia.edu/MariyaYovcheva

Йовчева, М. Паримейните четения в Драгановия миней (XIII век): особености на състава. – В: Афон и славянский мир. Сб. 3. Материалы международной научной конференции, посвященной 1000-летию присутствия русских на Святой Горе, Киев 21–23 мая 2015 г. Киев, 2016, 267–280. ISBN978-5-7117-0747-9

 

Рецензии, персоналии и др.

Taseva, L., M. Yovcheva. The First Comprehensive Edition of a Slavonic Hand-written Prophetologion. [Рец. за Рибарова, З., З. Хауптова. Григоровичев паримеjник. Т. I. Текст со критички апарат. Скопjе, 1998] – Orientalia Christiana Periodica, 67, 2001, № 2, 447–454. ISSN 0030-5375

Йовчева, М. Труд, достойный своего оригинала. [Рец. за Die Grossen Lesemenaën des Metropoliten Makarij. Uspenskij spisok. Т. 1.–3. Frejburg i. Br., 1997–2001]. – Palaeobulgarica, 30, 2007, № 1, 77–86. ISSN 0204-4021.

Йовчева, М. [Рец.] Gottesdienstmenäum für den Monat Dezember auf der Grundlage der Handschrift Sin. 162 des Staatlichen Historischen Museums Moskau (GIM). Historisch-kritische Edition. Тeil 4: 25. bis 31. Dezember einschließlich des Sonntags nach Christ Geburt. Paderborn, 2006. – Старобългарска литература, 37–38, 2007, 260–268. ISSN 0204-868Х.

Йовчева, М. [Рец.] Getov, D. Catalogue of the Greek Liturgical Manuscripts, kept in the Library of theIvan Dujčev Centre for Slavo-Byzantine Studies". Старобългарска литература, 39–40, 2008,  238–243. ISSN 0204-868Х.

https://ariadnetopology.academia.edu/MariyaYovcheva

Йовчева, М. Разгадател на на вековни тайнописни послания (Проф. Георги Попов на 65 години). – Palaeobulgarica, 32, 2008, № 3, 107–115. ISSN 0204-4021

Йовчева, М. [Рец.] Свети Климент Охридски: Слова и слyжби. – Scripta&e-Scripta, 7, 2009, 327–332.  ISSN 1312-238X.

Йовчева, М. [Рец.] Das Byzantinische Eigengut der neuzeitlichen slavischen Menäen und seine griechischen Originale. I. Teilband: Vorwort, Einführung, Incipitarium und Edition der Monate September bis Februar; II. Teilband: Incipitarium und Edition der Monate März bis August. III. Teilbаnd: Incipitarium und Edition Theotokia. Index hymnorum graecorum. Index hymnorum slavicorum. Epimetra tria (= Abhandlungen der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften, 112. Patristica Slavica, 12). Erarbeitet von Peter Plank und Carolina Lutzka. Herausgegeben von Christian Hannick. Verlag Ferdinand Schöningh. Paderborn, 2006, 1619 рр. – Scripta&e-Scripta, 8–9, 2010, 521–536. ISSN 1312-238X.   

https://ariadnetopology.academia.edu/MariyaYovcheva

Йовчева, М. [Рецензия] Искра Христова-Шомова. Служебният Апостол в славянската ръкописна традиция. Т. 2. Изследване на синаксарите. София: Университетско издателство Св. Климент Охридски". 2012, 1133 с. – Старобългарска литература, 51, 2015, 211–224. ISSN 0204-868Х 259.

https://ariadnetopology.academia.edu/MariyaYovcheva

Yovcheva, M. [Review] Dorotei Getov. A Catalogue of the Greek Manuscripts at the Ecclesiastical Historical and Archival Institute of the Patriarchate of Bulgaria. Volume I. Bačkovo Monastery. Turnhout: Brepols Publishers n.v. 2014, 532 pp. + XXII. – Scripta&e-Scripta, 14–15, 2015, 283–289. ISSN 1312-238X

https://ariadnetopology.academia.edu/MariyaYovcheva

 

Енциклопедични статии

Йовчева, М. Светилен. – В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 3. С., 2003, 567–569. ISBN 954-430-943-8

Йовчева, М. Седален. – В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 3. С., 2003, 575–576. ISBN 954-430-943-8

Йовчева, М. Славова, Татяна. – В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 3. С., 629–633. ISBN 954-430-943-8

Йовчева, М. Служба. – В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 3. С., 2003, 646–648. ISBN 954-430-943-8

Йовчева, М. Служби за Климент Охридски. – В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 3. С., 2003,  671–676. ISBN 954-430-943-8

Йовчева, М. Служби за Наум Охридски. – В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 3. С., 2003, 676–680. ISBN 954-430-943-8

Йовчева, М., Л. Тасева. Срезневски, Измаил. – В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 3. С., 729–739. ISBN 954-430-943-8

Йовчева, М. Стихира. – В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 3. С., 2003, 755–759. ISBN 954-430-943-8

Йовчева, М. Стихирар. – В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 3. С., 2003, 759–761. ISBN 954-430-943-8

Йовчева, М. Тропар. – В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 4. С., 2003, 676–680. ISBN 954-430-943-8

 

Електронни публикации

Кузидова-Караджинова, И. М. Йовчева. Св. Иларион Велики. Encyclopaedia Slavica Sanctorum <http://www.eslavsanct.net/viewobject.php?id=1761&lang=bg>

Христова-Шомова, И., М. Йовчева, М. Димитрова, П. Петков, Р. Малчев, К. Рангочев, Е. Бакалова. Св. Василий Велики. Encyclopaedia Slavica Sanctorum <http://www.eslavsanct.net/viewobject.php?id=2370&lang=bg>

Христова-Шомова, И., М. Йовчева, П. Петков. Св. Климент Охридски Encyclopaedia Slavica Sanctorum <http://www.eslavsanct.net/viewobject.php?id =2378&lang=bg>

Петрова-Танева, М. М. Йовчева, Р. Малчев, К. Рангочев. Св. Варвара  Encyclopaedia Slavica Sanctorum  <http://www.eslavsanct.net/viewobject.php?id=1181&lang=bg>

Петрова-Танева, М. М. Йовчева. Св. Григорий (Велики) Encyclopaedia Slavica Sanctorum   <http://www.eslavsanct.net/viewobject.php?id=1212&lang=bg>  

Петрова-Танева, М., М. Йовчева, И. Христова-Шомова. Свети 40 мъченици от Севастия. Encyclopaedia Slavica Sanctorum <http://www.eslavsanct.net/viewobject. php?id=1088&lang=bg>

Йовчева, М. Св. Зосима. Encyclopaedia Slavica Sanctorum <http://www.eslavsanct.net/viewobject.php?id=2386>

 

Редакторска и съставителска дейност

La poesia liturgica slava antica/Древнеславянская литургическая поэзия. XIII congresso Internazionale degli Slavisti. Blocco tematico 14. Relazioni. A cura di Krassimir Stantchev e Maria Yovcheva. Roma–Sofia, 2003, 112 pp. ISBN 954-9787-06-0

Преводите през XIV столетие на Балканите. Доклади от международната конференция в София, 26-28 юни 2003. Под редакцията на Лoра Тасева (отг. ред.), Кристиан Фос, Мария Йовчева, Татяна Пентковска. С., 2004, 518 с. ISBN 978-954-616-173-4.

Многократните преводи в Южнославянското средновековие. Сборник доклади от международната научна конференция в София 7–9.07.2005. Под редакцията на Лора Тасева (отг. ред.), Роланд Марти, Мария Йовчева, Татяна Пентковска. С., 2006, 538 с. ISBN 95-616-132-2

пэние мало геwргию. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Георги Попов. Отг. редактор Мария Йовчева; ред. Иван Добрев, Анатолий Турилов, Емил Трайчев. С., 2010, 101–116, 660 с. ISBN: 978-954-91538-8-0

Кузидова-Кaраджова, И. Южнославянски антологии със сентенции през Късното средновековие. Ред. Анисава Милтенова, Мария Йовчева. С., 2012, 283 с. (= Studia Mediaevalia Slavica et Byzantina, 2). ISBN 1314-4170

90 години библеистика в България. Библиографичен справочник. Съст. Екатерина Дамянова. Ред. Емил Трайчев, Ивайло Найденов, Мария Йовчева. С., 2013, 128 с. ISBN 9789540736389

Светци и свети места на Балканите. Материали от международната конференция, София 14-16 юни 2012. Ч. 1: Филология. Археография. Текстология. Ч. 2: История. Културна антропология. Изкуствознание. (= Старобългарска литература. Кн. 47–48). С., 2013. ISSN 0204-868X

 

 

Дейности

Работа по научни проекти

1990–1996 „Критическо издание на Берлинския сборник – среднобългарски паметник от началото на XIV в." (съвместен проект между КМНЦ при БАН и Института по славистика към Виенския университет);

1995–1997 „Компютърна лин­гви­стика, филологически изследвания и класическа филология" (съвместен проект между КМНЦ при БАН и Института за компютърна лингвистика, Пиза);

1998–2000 „Виртуална библиотека и информационни инст­ру­менти за старобългаристиката и нейните извори" (съвместен проект между КМНЦ при БАН и Института за компютърна лингвистика, Пиза);

1999 г. „Българското средновековно културно наследство в сбирката на Алексей Хлудов в Държавния исторически музей в Москва" (подкрепен от Програма PHARE на Европейския съюз);

2001–2003 „Българското средновековно културно наследство в сбирката на Виктор Григорович в Одеската научна библиотека" (съвместен проект между КМНЦ при БАН и Института по славистика към Виенския университет);

1999–2001 „Средновековната българска ръкописна традиция и Русия" (съвместен проект между КМНЦ при БАН и Института за руски език към РАН, Москва);

2001–2004 „Славянское литургическое творчество в Болгарии и на Руси" (съвместен проект между КМНЦ при БАН и Института за руски език към РАН, Москва);

2001–2004 „Biblia. Patristica. Slavonica" (съвместен проект между КМНЦ при БАН и Института за руска литература към РАН, Санкт Петербург);

2002–2004 „Взаимодействие между еврейската и славянската култура" (съвместен проект между КМНЦ при БАН и Еврейския университет в Йерусалим);

2004–2006 „Translation and Interpretation in the Ioann Aleksander Gospel and Standartization of Church Slavonic" (съвместен проект между КМНЦ при БАН и Университета във Флоренция);

2003–2005 „Византия и славяните: контакти и традиция" (съвместен проект между КМНЦ при БАН и Института за история към Словашката Академия на науките);

2011–2014 „Encyclopаedia Slavica Sanctorum: светци  и свети места в България (в електронен и Гутенбергов формат" (съвместен проект между Института за литература, БАН и Катедрата по кирилометодиевистика към СУ „Св. Климент Охридски", подкрепен от Националния фонд „Научни изследвания")

2011–2014 „Терминологични проблеми при достъпа до дигитални ресурси в медиевистиката" (съвместен проект на Института за литература, БАН с Университета в гр. Гьотеборг, Университета в Стокхолм и Университета в Упсала, Швеция);

2011–2012 „Супрасълски сборник старобългарски паметник от края на Х век. Електронен корпус, изложба и международна конференция" (финансиран по Програма Memory of the World на ЮНЕСКО).

– ръководство на научни проекти

2005–2009 „Старобългарската агиография и химнография като извор за културните контакти между европейския Изток и Запад през Средновековието" (съвместен проект между КМНЦ при БАН, Софийския университет  и Института за литература към БАН; финансиран от Националния фонд за Научни изследвания).

2012–2014 „Византийските културни и езикови модели у южните славяни: рецепция и трансформация" (съвместен проект между Института за литература, БАН и Университета в Скопие, финансиран от Националния фонд за Научни изследвания).

Членство в редколегии

– сп. „Словѣне", издавано от Института по славянознание към Руската академия на науките

–  сп. „Scripta&e-Scripta", издавано от Института за литература, БАН

– сп. „Богословска мисъл", издавано от Богословския факултет при СУ „Св. Климент Охридски"

 

Участие в международни организации

The American Society of Byzantine Music and Hymnology (http://www.asbmh.pitt.edu/page1/page1.html)

Славянска библейска комисия при Международния комитет на славистите.

 

Дипломанти и Докторанти

Други