Методика на образованието по български език

Спецификата на педагогическата подготовка на студентите за изява  на учителското поприще като учители по български език и литература се реализира чрез различните направления на обучението  по методика съобразно учебния план: лекции, упражнения, хоспетиране, текуща педагогическа практика, преддипломна педагогическа практика.

Лекционните курсове по методика на обучение по български език (МОБЕ) и методика на обучението по литература (МОЛ) са ориентирани към: изграждане на професионални компетентности за преподаване на български език и литература от 5. до 12. клас в средните училища; придобиване на знания за съдържанието и обхвата на методиките  като учебни дисциплини; за техния предмет и обект, за връзката им с други дисциплини (педагогически, психологически, лингвистични и т.н.).         

Обучението по методика е насочено към формиране на: 

Ø     конструктивни умения за текущото планиране; формулирането на въпроси и задачи като средство да се управлява и контролира познавателната дейност на учениците; самостоятелност при планиране на урока;

Ø     комуникативни умения за  взаимодействие с учениците;  мотивирането им за учене;

Ø     умения за организацията на учебния труд;          за организацията на времевия ресурс.

Главна цел на семинарните занятия е да се затвърди и осмисли теоретичната методическа информация и да се изградят умения за нейното прилагане в реални условия. Изпълняването на разнообразни учебни задачи развива  комуникативната компетентност и научната методическа подготовка на бъдещите учители по български език. Семинарните занятия имат познавателен и развиващ характер.

При хоспетиране (наблюдение и обсъждане на уроци) централно място заема изграждането на умения за задълбочен методически анализ на наблюдавани уроци. Студентите се запознават със спецификата на студентското методическо портфолио.

Самоподготовката  включва работа с основни библиографски източници; изготвяне на конспекти на  статии;  планиране на урок.

При текуща педагогическата  практика студентите наблюдават уроци в реална училищна среда; анализират ги с помощта на базовия учител; подготвят и провеждат първите си уроци в училище.

Преддипломният педагогически стаж включва самостоятелна работа в училище под ръководството на базов учител.

Специфика на работата със студенти при провеждане на педагогическа практика (текуща и преддипломна) по МОБЕЛ  в ПУ „Паисий Хилендарски" е възможността да се провеждат различните практики в училища, обхващащи почти целия диапазон от диференциални признаци по професионални направления и по мултиетничен състав. Традиционно добре се работи с гимназии с профил езиково или професионално обучение, училища с музикален и/или хореографски профил, с преобладаващ брой ученици от ромски, арменски или други етноси. Така студентите имат реална възможност да се запознаят с многообразните специфики на училищната образование.