Методика на образованието по литература

Курсът по методика на образованието по литература има за цел:

Да осъществи квалифицирана подготовка на студентите – бъдещи учители по литература в средното училище.

Съдържание на курса по методика на литературното образование:

В курса по методика на образованието по литература се представят принципните постановки, методите, средствата и похватите, чрез които се осъществява  литературнообразователен процес, съобразен със спецификите на съвременния образователен дизайн; разглеждат се актуалните философски,  литературоведчески и методически тези, същностни за научно-приложната хуманитарна дисциплина Методика на литературното образование. Курсът репрезентира прагматизирането на теоретичната база за нуждите на педагогическия дискурс в средното училище; формирането на практически умения у учителя по литература, съобразени със съвременните образователни изсквания, с нагласите и житейските потребности на учениците.

Резултати:

 Курсът по методика на образованието по литература осигурява необходимата методическа компетентност на бъдещия учител по литература, ключов фактор за протичането на съвременен литературнообразователен процес в средното училище.