гл. ас. д-р Ваня Георгиева Георгиева


Телефон: 032/ 261 265
Мейл: georg_vanya@abv.bg
Кабинет: 254, Ректорат, ет. 2
Приемно време: Четвъртък от 10:30 до 12:30 ч.

Област на научната квалификация

Българска литература от Освобождението до края на Първата световна война

Образование

Ваня Георгиева завършва българска филология в ПУ „Паисий Хилендарски" (2009). Магистър по антропология и филология (СУ „Св. Климент Охридски", 2010). Доктор по българска литература (ПУ, 2015) с тема на дисертационния труд „Екатерина Каравелова – Лора Каравелова: културноисторическият сюжет „майки – дъщери" в български контекст".

 

Професионална кариера

Постъпила на работа в ПУ „Паисий Хилендарски" през 2016 г.

Интересите ѝ са в областта на историята на българската литература, феминистката теория в съвременната хуманитаристика, биографичната реконструкция. 

Членства

Говорими езици

Английки език 

Слушане            Четене         Участие в разговор  Писане

C1

C1

B1

B2

 

 

Публикации

Георгиева 2012: Георгиева, В. „Хартията всичко търпи" или реваншът на мастилото над (не)написаните истории на привидността. Първото издание на писмата на Лора Каравелова. // Паисиеви четения. НТПУ, Т. 50, № 1, Сб. Г, 2012, 368–377. http://science.slovo.uni-plovdiv.net/documents/931150/0/2012_IV.pdf/54ea5b24-4439-4734-ac1e-70eb6862f38b

Георгиева 2013: Георгиева, В. Повторение и събитие. Сто години от смъртта на Лора Каравелова. // Паисиеви четения. НТПУ, Т. 51, № 1, Сб. В, 2013, 283–291. http://science.slovo.uni-plovdiv.net/documents/931150/0/2013_III.pdf/76995adb-5cce-40c7-b452-29a34d7d4c3c

Георгиева 2014а: Георгиева, В. „Нейният"/ „нашият" Яворов. Как, какво и от кого е правилно да се говори за Лора и Яворов? // Международен филологически форум за студенти и докторанти. СУ „Св. Климент Охридски". 21.07.2016. http://philol-forum.uni-sofia.bg/neiniat-nashiat-yavorov/

Георгиева 2014б: Георгиева, В. Превод, пример, педагогика – Екатерина Каравелова и образованието. // Паисиеви четения. НТПУ, Т. 52, № 1, Сб. Б, 2014, 125-136. http://science.slovo.uni-plovdiv.net/documents/931150/0/NT2014-B.pdf/e45ffd7e-7391-4906-9299-5c748388cbb3

Георгиева 2015а: Георгиева, В. Белетристика за никого. Майчино-дъщерните отношения в кратката проза на Лора Каравелова. // Паисиеви четения. НТПУ, Т. 53, № 1, Сб. Б, 2015, 78-84. https://science.slovo.uni-plovdiv.net/documents/931150/0/Literaturoznanie_Full_II_20151029-31.pdf

Георгиева 2015б: Георгиева, В. Екатерина Каравелова – Лора Каравелова: културноисторическият сюжет „майки – дъщери" в български контекст (Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор"). // http://procedures.uni-plovdiv.bg/docs/procedure/864/21270754841348497106.pdf

Георгиева 2015в: Георгиева, В. Майки и дъщери. Деметра, Персефона и похищението на сюжета. // Научният Еверест мечта или реалност. Съств. М. Костова-Панайотова. София: Авангард Прима, 2015, 123–127. (Сборник от Националната конференция за докторанти с международно участие на ЮЗУ „Неофит Рилски" в рамките на проект „Докторантски филологически център", 30–31 март 2015 г.).  

Георгиева 2016: Георгиева, В. Инстинкт и възпитание. История на Идеята за майката (Симон дьо Бовоар, Жак Лакан, Жак Дерида, Елизабет Бадентер). // Форум наука млади учени, 25–26 ноември, Пампорова, 2016. (под печат).

 

 

Дейности

Лектор по "Аспекти на феминистката теория в съвременната хуманитаристика" в магистърска програма Актуална българистика.  

Дипломанти и Докторанти

Други